11 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α/2020): Διατάξεις στο νόμο κατά λαθρεμπορίου για Δημόσιο, ΟΤΑ, εργαζομένους ΕΛΤΑ

Πρόσφατα

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α/04.12.2020 τεύχος) «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις».

Ι. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού ΕΛΤΑ στο Δημόσιο

Στο άρθρο 47 ορίζεται ότι το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται να μετακινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 46, δύναται να μεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, με την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 47.

Ως Φορείς Υποδοχής νοούνται φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών, καθώς και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μεταφοράς.

ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές)

Με το άρθρο 51 συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Σκοπός της πλατφόρμας είναι μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος:

α) η καταχώριση και η δημοσιοποίηση των δράσεων και λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ.,

β) ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη, μέσω δωρεών, των αναγκών και δράσεων των τελευταίων, οι οποίες καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτή και δημοσιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και

γ) η διασφάλιση της διαφάνειας στον τομέα των υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεών, καθώς και των αντίστοιχων δωρητών.

Το πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία έναν (1) μήνα μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 (ημερ. έναρξης ισχύος 04.12.2020) και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Από την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας αρχίζουν η παραγωγική λειτουργία αυτής, η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των στοιχείων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δημοσίου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμας. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας, καταχωρίζονται στην πλατφόρμα και όλες οι υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2019 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΙΙΙ. Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές

Με το άρθρο 53 αντικαθίσταται το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 και παρατείνεται η δυνατότητα επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού και ορίζεται δόση του Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να επανενταχθούν σε αυτές.

IV. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

Στο άρθρο 55 ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής.4.2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις