ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26465/Α321/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 (ΦΕΚ 5247Β/26-11-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

αποφασίζουμε:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΨΔΑΔ198/07.10.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4430).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.