8.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Τροπολογία για αναστολή συμβάσεων το μήνα Νοέμβριο. Μεταφορά ετήσιας αδείας. Μάρτιο η πρώτη δόση εκκαθάρισης εισφορών έτους 2019

Τροπολογία, με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

1. Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον μήνα Νοέμβριο ενεστώτος έτους.

Ειδικότερα:

α. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία αυτών ή των υποκαταστημάτων τους δύναται:

– να θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή, τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020,

– να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

β. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται δύναται:

– να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή,

– να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, εφόσον έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

γ. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι λαμβάνουν:

ι) την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού η οποία ορίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες και

ιι) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

δ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού τελεί υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς (είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα).

Αναλαμβάνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, το κόστος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, των εν λόγω εργαζομένων.

στ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

ζ. Με κ.υ.α. προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παράτασης των προαναφερομένων ρυθμίσεων.

2. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, να μεταφέρουν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2021.

3. Μετατίθεται μέχρι την 30η.04.2021 (σήμερα ισχύει μέχρι την 31η.12.2020), η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, σχετικά με τον προσδιορισμό ασφαλιστικών οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής δόσεων εκκαθάρισης έτους 2019 των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Συγκεκριμένα καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες δόσεις τυχόν διαφορά που προκόψει (χρεωστικό υπόλοιπο), από την εκκαθάριση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας δόσης επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος.

5. Παρατείνεται έως την 30η.4.2021 η θητεία των i) διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών των αιρετών οργάνων των ΝΠΙΔ και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία, «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου» και ii) μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., εφόσον έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής ή λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού QOVID-19.

6. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας COVID-19, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

7. Εκδίδεται, με κ.υ.α., μέχρι την 31η. 12.2020, Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ.

8. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο, για το μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

9. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή εάν είχαν λάβει μέρος αυτής, το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2021. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια μέχρι τέλος του έτους 2020, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, λόγω του έκτακτου μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, είτε για όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο 2020 ή κατά διαστήματα, μπορούν να λάβουν τις δικαιούμενες ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας και ως εκ τούτου αποσαφηνίζεται ότι οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταβάλλονται από τον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα λήψης των ημερών της δικαιούμενης κανονικής άδειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, ανά περιφερειακή ενότητα και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ήμερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020.

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

4. Η αποζημίωση της παρ. 3 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και η δαπάνη για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

6. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη,

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2:

i) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

ii) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

γ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 2, καθώς και της παρ. 1 για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει Κ.Α.Δ., δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, οι κλάδοι και οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, καθώς και να προβλέπεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που εμπίπτουν σε ειδικότερες περιπτώσεις απασχόλησης ή ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος, η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Νοεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής αδείας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2021.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας.

Άρθρο 3

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ν. 4611/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών.

Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 30η.4.2021.».

Άρθρο 4

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης έτους 2019

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων.

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα.

Άρθρο 5

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών

1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), παρατείνεται έως την 30η.4.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30η.4.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982 των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) καταργείται.

Άρθρο 6

Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)

Η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξε από 11.6.2020 και εφεξής ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30η.4.2021. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η προβλεπόμενη θητεία λήγει πριν την 30η.4.2021.

Άρθρο 7

Διενέργεια ελέγχων Ο.Α.Ε.Δ με ηλεκτρονικά μέσα

Για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας COVID- 19, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/259- 2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 6965/222/29.5.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 8

Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδίδεται μέχρι την 31η.12.2020 Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 9

Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

1. Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475/01-06-2020 (Β’ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης, υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 30η Νοεμβρίου 2020, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η προσαύξηση της παρ. 1 καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα, όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475/01-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διαμορφώθηκε για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που είτε απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε εξακολουθούν να πλήττονται.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα της χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν εξαιτίας τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών των ασφαλισμένων από τον ασφαλιστικό φορέα.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται μέσω της δυνατότητας καταβολής σε δόσεις του χρεωστικού υπολοίπου των ασφαλισμένων και αναστολής αυτών, η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η οποία έχει οδηγήσει τους ασφαλισμένους σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρα 5-6: Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου» και η θητεία του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΆ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), καθόσον εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας COVID-19 και επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων των ανωτέρω νομικών προσώπων.

Άρθρο 7-8: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υιοθετούνται οργανωτικές διατάξεις με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 9: Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση και ανακούφιση των ωφελουμένων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), δηλαδή νοικοκυριών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επειδή διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η προτεινόμενη ρύθμιση συνεκτιμά αφενός τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που προκαλεί η υγειονομική κρίση αφετέρου τον αυξημένο αντίκτυπο των πρωτόγνωρων συνθηκών και των επιπτώσεών τους στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο 1

Με την προτεινόμενη διάταξη, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της επιτακτικής ανάγκης παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες, λόγω της τρέχουσας κλιμακούμενης επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας προβλέπεται για τον μήνα Νοέμβριο 2020 η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η υποχρεωτική αναστολή συμβάσεων εργασίας ή η παράταση αναστολής συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η.11.2020 σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, ανά περιφερειακή ενότητα και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020. Προσέτι, με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4111.2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως και τριάντα (30) ήμερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30η Νοεμβρίου 2020.

Με την περ. α της παρ. 6 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας.

Ειδικότερα, με την περ. β της παρ. 6 ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που πλήττονται ισχύει και η ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτό της αναστολής, μετά το πέρας των αναστολών συμβάσεων εργασίας.

Επίσης, με την υποπερ. ii της περ. β της παρ. 6 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται μπορούν να κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν ανασταλεί.

Επιπροσθέτως, με την περ. γ’ της παρ. 6 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται, αλλά και σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν στις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας, βάσει Κ.Α.Δ., να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με το παρόν, καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπολογιζόμενη με βάση το ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η αποζημίωση της παρ. 3 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπροσθέτως, με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζει τους όρους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν με κοινή απόφασή τους τη χωρική οριοθέτηση (περιφερειακές ενότητες) του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, τους κλάδους και ΚΑΔ των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την τυχόν παράταση ισχύος της διάταξης, κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Προσέτι, με την παρ. 8 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να καθορίζουν με κοινή απόφασή τους θέματα που σχετίζονται με εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες που εμπίπτουν σε ειδικότερες περιπτώσεις απασχόλησης, (ενδεικτικά σε περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης, μεταφοράς προσωπικού, γνήσιου Δανεισμού εργαζόμενου, απασχόληση μέσω Ε.Π.Α) ή να προβλέπουν ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος, τη διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τέλος, με την παρ. 9 ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του παρούσας είναι η 1η Νοεμβρίου 2020.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται έτι περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις,-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που είτε αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID-19, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δοθέντος ότι για τον μήνα Νοέμβριο 2020 υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή με βάση το ποσό των 800 ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, αντί του ποσού των 534 ευρώ, που αποτελούσε τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τους προηγούμενους μήνες, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή εάν είχαν λάβει μέρος αυτής , το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2021. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια μέχρι τέλος του έτους 2020, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, λόγω του έκτακτου μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, είτε για όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο 2020 ή κατά διαστήματα, μπορούν να λάβουν τις δικαιούμενες ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας και ως εκ τούτου αποσαφηνίζεται ότι οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταβάλλονται από τον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα λήψης των ημερών της δικαιούμενης κανονικής άδειας.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι την 30η.4.2021 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Ά’ 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η στήριξη των ελεύθερων επαγγελματικών με πολλαπλή η μη δραστηριότητα και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ για τους οποίους έχει προκύψει διαφορά η οποία πρέπει να καταβληθεί (χρεωστικό υπόλοιπο). Ειδικότερα με την παρ.1 προτείνεται να καταβάλλεται η εκάστοτε διαφορά ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες δόσεις ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης και με την παρ.2 επιδιώκεται η αναστολή της καταβολής των δόσεων του χρεωστικού υπολοίπου μέχρι τις 30.3.2021. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021.

Άρθρο 5

Στην παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης, δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την 30η.4.2021, η θητεία των διοικητικών οργάνων ίων συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α1 79) συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων συνταξιούχων, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, είτε εφόσον έληξε από την 11η.3.2020 και εφεξής ή λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (Ά 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Ά’ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020.

Στην παρ. 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης καταργείται το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) με το οποίο είχε προβλεφθεί η παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μέχρι την 31η.12.2020.

Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη διάταξη, δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, παρατείνεται η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Ά.μεΆ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία βάσει των οικείων καταστατικών, έληξε από 11.3.2020 και εφεξής ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 8

Με την εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπεται η έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό την μεταφορά αρμοδιότητας αναθεώρησης του πλαισίου Ταμειακής και Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΑΕΔ. Αυτή η μεταφορά αρμοδιότητας καλύπτει την ανάγκη συμμόρφωσης των δημοσίων φορέων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θέτει το ισχύον πλαίσιο οικονομικής τους διαχείρισης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αλλά και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145). Η νομοθετική διάταξη κρίνεται απαραίτητη γιατί το ισχύον για τον ΟΑΕΔ νομικό πλαίσιο είχε καθοριστεί με το β.δ. 410/1971 (Α’ 124) και δεν έχει τροποποιηθεί έκτοτε.

Άρθρο 9

Σκοπείται η οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΕΕ για την αντιμετώπιση των επιδεινούμενων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Παρόμοια Άρθρα