ΥΠΕΣ: Στοιχεία για μισθώματα κτηρίων (Ιανουαρίου– Δεκεμβρίου 2020)

Με το ΥΠΕΣ 78608/17-11-20 έγγραφο, καλούνται οι Δήμοι να συμπληρώσουν (σε μορφή excel) και να αποστείλουν τον επισυναπτόμενο στο έγγραφο πίνακα με τα ζητηθέντα στοιχεία που αφορούν στο οικονομικό έτος 2020 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@ypes.gr και x.dimaka@ypes.gr, το αργότερο έως την Παρασκευή 27.11.2020, προκειμένου το ΥΠ.ΕΣ. να αποδώσει στους Δήμους έσοδα από τους ΚΑΠ 2020, για την κάλυψη των μισθωμάτων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση

α) των Σχολικών μονάδων (άρθρο 94, παρ. 4, περ.16 και άρθρο 95 παρ. 1α του N.3852/2010) και

β) των Υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α του N.3852/2010