Δήμοι: Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού

Ερώτηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η έγκριση του Απολογισμού του Δήμου εγκρίνεται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή. Η έγκριση του Ισολογισμού του Δήμου διενεργείται με την ίδια διαδικασία;

Απάντηση: Η διαδικασία έγκρισης των Απολογισμών και των Ισολογισμών των Δήμων περιγράφεται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μετά την παραλαβή των οικονομικών καταστάσεων από την ταμειακή υπηρεσία των Δήμων έχει δύο μήνες προθεσμία να τα προελέγξει και πέντε μέρες μετά τη λήξη του διμήνου πρέπει να συντάξει την έκθεσή της και να την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση μαζί με τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως.

Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4735/2020 στις 12-10-2020 λόγω αλλαγής των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε. στην παρ. 1 του άρθρου 40 ορίζεται ότι η Ο.Ε. εγκρίνει πλέον τον Απολογισμό των Δήμων.

Στην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δύο μήνες προθεσμία από την παραλαβή των οικονομικών καταστάσεων από την Ο.Ε. για να προβεί στην έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού.

Δεδομένης της νέας αρμοδιότητας της Ο.Ε. να εγκρίνει τον Απολογισμό των Δήμων, στο Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει μόνο η αρμοδιότητα έγκρισης του Ισολογισμού του Δήμου, όπου εδώ δεν υφίσταται κάποια αλλαγή.