ΑΑΔΕ: Η απόφαση για τη σύσταση των Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα (4) και Θεσσαλονίκη (2)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛΚΕ) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ) και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και της κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμοδιότητας αυτών, καθώς και της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β΄ 2871) όμοιας» ΑΔΑ: ΩΞ4Λ46ΜΠ3Ζ-ΟΔΠ