ΦΕΚ 4072Β/2020: Συν 200 τριμηνίτες συμβασιούχοι ΠΕ/TE για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού

Φωτογραφία αρχείου

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.58069/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177) (ΦΕΚ 4072Β/22-09-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:

Α.
Άρθρο μόνο

Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικώς με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1296) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/16.6.2020 (Β’ 2457) όμοια κοινή απόφαση τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1. Η περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) επτακόσιες (700) θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων».

2. H παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους έως και την 31.12.2020. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

3. Η παρ. 6 του του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη ”Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”. Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 11.651.255 €, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ”Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ».

5. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας».

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1177).

Γ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296) και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 38269/16.6.2020 (Β’ 2457) όμοιες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020


Σημείωση: Το ΦΕΚ 1177Β/2020, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, πεντακόσιες (500) θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.