ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αντασφαλιστικές ανατροπές στις διατάξεις της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης

Επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση

Κύριε Υπουργέ

Επικοινωνούμε μαζί σας -σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας- σχετικά με πλήθος ερωτημάτων που προκύπτουν από την πρόσφατη Εγκύκλιο Φ.1500/19412/716/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε) «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση».

Πέραν των ενστάσεών μας ως προς τη νομική ορθότητα της ως άνω πρόσφατης εγκυκλίου σας (δεδομένου μάλιστα ότι το εφαρμοστέο εν προκειμένω νομοθετικό πλαίσιο ουδόλως έχει τροποποιηθεί από ενάρξεως ισχύος του ν. 4387/2016) της οποίας οι προβλέψεις θίγουν παράνομα ακόμα και γεγενημένα – θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η αιφνίδια και παντελώς παράνομη ανάκληση τριών (3) υφιστάμενων και νόμιμων Εγκυκλίων μέσω της νέας και μετά από 3 ολόκληρα έτη, μόνο αγανάκτηση και διαμαρτυρία μπορεί να επιφέρει. Είναι γεγονός ότι παρά τις έντονες αντιδράσεις μας έως και σήμερα εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα με ευθύνη και δική σας – παρά τις υποσχέσεις και της προηγούμενης ηγεσίας αλλά και τις δικές σας εδώ και 15 μήνες που έχετε την ευθύνη υλοποίησης- η ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης των αλλαγών που επέφερε στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ο ν. 4387/2016 για τους ασφαλισμένους με χρόνο παράλληλο, στους οποίους συγκαταλέγονται και πλήθος μελών μας, παλαιών ασφαλισμένων. Ωστόσο είναι απολύτως ανακριβές να επιχειρείτε να υποστηρίξετε την αναδρομική ανάκληση νομίμως εκδοθέντων εγκυκλίων με την αιτιολογία ότι δήθεν δεν έχουν υλοποιηθεί. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι ήδη σημαντικός αριθμός μελών μας έχει ήδη προβεί σε λύση της υπαλληλικής του σχέσης και σε υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης στη βάση των παλαιών εγκυκλίων οι οποίες τώρα ανακαλούνται αναδρομικά συμπαρασύροντας έτσι και τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας, εντάσσοντάς τους σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας.

Όσον αφορά τις απόψεις μας σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση του μη παράλληλου χρόνου και το άρθρο 36Α αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο από 22/6/2020 Υπόμνημα μας και δια ζώσης στη Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου σας. Δυστυχώς – και παρότι προσωπικά μας είχατε διαβεβαιώσει ότι δεν θα θιγούν τα σχετικά δικαιώματά μας – δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα να επιχειρείται για πρώτη φορά να καταλυθεί ο βασικός κανόνας του νομοθετικού πλαισίου του ν. 4387/2016, νομοθετικό πλαίσιο που όχι μόνο έμεινε αμετάβλητο με το ν. 4670/2020, αλλά που επιπλέον επιδίωξε να βελτιώσει η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση με την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, ήτοι ο κανόνας ότι κάθε χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της δικαιούμενης σύνταξης.

Επειδή η νέα αυτή ερμηνεία των κρίσιμων εν προκειμένω νομοθετικών ρυθμίσεων θίγει γεγενημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας που έχουν ήδη αιτηθεί σύνταξης από τον ΕΦΚΑ βάσει των προβλεπόμενων στο νόμο και στις έως τώρα εκδοθείσες εγκυκλίους και επηρεάζει τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων μελών μας, θίγοντας τον χρόνο άσκησης του δικαιώματός τους.

Επειδή καμία νομοθετική αλλαγή (πέραν της θετικής για τα μέλη μας αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης) δεν έχει επέλθει με το ν. 4670/2020 στον τρόπο και τους όρους θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και υπολογισμού της σύνταξης.

Ζητάμε να επανέλθουν σε ισχύ οι ανακαλούμενες Εγκύκλιοι και ότι δεν θα χαθεί κανένας ασφαλιστικός χρόνος για τα μέλη μας. Θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί της Εγκυκλίου και σας καλούμε να σεβαστείτε την υπόσχεση σας ότι ουδεμία αρνητική μεταβολή θα υπάρξει στους ασφαλισμένους με το Ν.4670/20. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.