Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177Α/2020): Σημαντικότερες διατάξεις με θέματα οικονομικά, εργασιακά, και εκπαίδευσης ελέω κορονοϊού

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020)

Ι. ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με το άρθρο 1 κυρώνεται νομοθετικά η από 10.8.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157): ΦΕΚ 157Α/10.08.2020

Με το άρθρο 2 κυρώνεται νομοθετικά η από 22.8.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161): ΦΕΚ 161Α/22.08.2020

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Παράταση ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα

Με την παρ.1 του άρθρου 69 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) και παρατείνεται κατά ένα μήνα (έως τις 30.9.2020) η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης με τα ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Με την παρ.2 του άρθρου 69 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με τα οποία ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων από τους δήμους, έως τις 30.11.2020.

Επιπλέον, ορίζεται ότι αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δηλ. η διαδικασία ανατίθεται στην Οικονομική Επιτροπή.

Β. Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Με την παρ.1 του άρθρου 65 επεκτείνεται και κατά τον επικείμενο ετήσιο κύκλο 2020-2021 η δυνατότητα των ΟΤΑ να καλύπτουν δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε βρεφικούς σταθμούς, όσο και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», μέσω τακτικών ή έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων τους και επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησής τους από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017. Τέλος, δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για την επέκταση της δυνατότητας αυτής και σε επόμενους ετήσιους κύκλους.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 65 η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από 01ης.9.2020.

Γ. Μείωση μισθωμάτων λόγω κορωνοϊού

i. Επέκταση της µείωσης µισθώµατος κατά 40% λόγω κορωνοϊού

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και η οποία τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα των μισθωτών επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Η ίδια παράταση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.

Με την παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.

ii. Προαιρετική µείωση µισθώµατος

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 6 στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), με την οποία προβλέπεται προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και συνεπώς, εφόσον υποβάλλεται αντίστοιχη δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Η προαιρετική μείωση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 4  στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) με την οποία προβλέπεται προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται η παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών, που δεν εισέπραξαν μισθώματα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και την προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπλέον, με την παρ. 2 του άρθρου 5 διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 με τη ρητή πλέον αναφορά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.

Δ. Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Με το άρθρο 7 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό των κατά τα οριζόµενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), των οποίων µειώνεται σηµαντικά η ρευστότητα λόγω περιορισµού των εσόδων τους, ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισµό της διασποράς του.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ΦΓΚ µε µεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2020.

Ε. Ακατάσχετο- Μη συμψηφισμός ποσών προγράμματος «Τουρισµός για όλους» με χρέη προς ΟΤΑ

Όπως ορίζεται στο άρθρο 80 τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους» για το έτος 2020, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία.

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Προϋποθέσεις και τρόπος χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου

Με την παρ.1 του άρθρου 67 προστίθενται εδάφια μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέµπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  με τα οποία τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας υπαλλήλου του δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου,  παραπεµπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο βεβαιώνονται τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εµπειρίας του, καθώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως η έκταση του χώρου εργασίας και ο αριθµός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας.

Με την παρ.2 του άρθρου 67 προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο εικοστό πέµπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, με την οποία ορίζεται ότι στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της παρ. 1 και οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ηµέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται µε κανονική άδεια ή µε οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών.

Β. Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους με τέκνα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Με την παρ.1 του άρθρου 68 προστίθεται άρθρο 5Α στην από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για τον κορωνοϊό COVID-19 και προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Με την παρ.2 του άρθρου 68 καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, και με την παρ.3 του άρθρου 68 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αριθµ. Δ1α/Γ.Π./οικ. 53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3611) καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 68.

Γ. Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό

Στην παρ.1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι οι γονείς εργαζόµενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόµων µε αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δοµές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ηµέρες ή και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο µε ιατρική γνωµάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

Στην παρ.2 του άρθρου 16 ορίζεται ότι ειδικότερα για τους εργαζοµένους του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι αποδοχές της ανωτέρω άδειας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Επειδή δεν είναι σαφές αν η παραπάνω διάταξη θα εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, θα αναμείνουμε περαιτέρω διευκρινίσεις από το Υπουργείο.

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A. Προσωπικό καθαριότητας Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών µονάδων

Με την παρ.1 του άρθρου 39 αντικαθίσταται η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η διάταξη αποσκοπεί να καλύψει άμεσα και με την έναρξη της λειτουργίας τους τις ανάγκες καθαριότητας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που αποτελούν εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα οποία συστεγάζονται σε απογευματινή λειτουργία σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από τους δήμους. Συγκεκριμένα, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, με τη συνέχιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με δεδομένο ότι στα ίδια σχολικά κτίρια το πρωί στεγάζονται μαθητές, εκπαιδευτικοί γυμνασίων-λυκείων και το απόγευμα σπουδαστές και εκπαιδευόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ.-Σ.Δ.Ε., καθώς και ότι οι αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει το πρωί να παραδίδονται καθαρισμένοι στα γυμνάσια – λύκεια, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεση θέσπισης της προτεινόμενης ρύθμισης για τον καθαρισμό των δομών, με πρόσληψη προσωπικού από τους οικείους δήμους.

Στην παρ.2 του άρθρου 39 ορίζεται ότι έως τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών µονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ηµεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

B. Δυνατότητα χρήσης διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Με την παρ.1 του άρθρου 64 ορίζεται ότι για την κάλυψη των αναγκών εφαρµογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου, η χρήση διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, καθώς και σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών, κατανέµονται νήπια που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 64 η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από τις 14.9.2020.

Γ. Αρµοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τµηµάτων και σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών

Με το άρθρο 43 καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την προσωρινή αναστολή σχολικών μονάδων προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή/και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά το άρθρο 43 η απόφαση λαμβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µετά από γνώµη του Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών, δηµοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου λαµβάνονται από τα οριζόµενα ως αρµόδια όργανα κατά την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄ 76)

Τα ανωτέρω κατισχύουν του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κάθε άλλης γενικής διάταξης.

Δ. Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης προγραµµάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

Με το άρθρο 41 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α΄102), και παρέχεται παράταση της προθεσμίας για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κατά ένα έτος, δηλαδή από 1.9.2020 σε 1.9.2021.

Άλλες ρυθμίσεις:

  1. Παράταση των συμβάσεων των Συμβασιούχων στις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης στις μονάδες υγείας μέχρι τις 31-12-2021 (Άρθρο 45), σελίδα 36.

  2. Παράταση της θητείας των επικουρικών της Πρόνοιας μέχρι τις 31-3-2021 (Άρθρο 34) σελίδα 31-32.

  3. Παράταση της θητείας των ΔΣ των Συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι τις 31-12-2020 (Άρθρο 25), σελίδα 30.


Διαβάστε επίσης: