ΦΕΚ 3887Β/2020: Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείου στους δήμους Πειραιά, Ν. Ηρακλείου και Κομοτηνής

ΚΥΑ 114892/Α2/03.09.2020 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 3887Β/14-09-2020)

Εκδίδουμε απόφαση που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους εντός των γηπέδων όπου υφίστανται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 124 ν. 4692/2020 (Α’ 111), και λειτουργούν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

Οι αίθουσες θα τοποθετηθούν στις θέσεις που σημειώνονται στα προσαρτώμενα στην παρούσα εγκεκριμένα από την ΚΤ.ΥΠ. σκαριφήματα για κάθε σχολείο του ανωτέρω πίνακα, που αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση και τα οποία επέχουν θέση επικαιροποιημένου/θεωρημένου τοπικού διαγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-θρου 220 του ν. 4610/2019, όπως ισχύει.

Η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή των αιθουσών προς χρήση από τον οικείο Δήμο.

Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος Δήμος πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α’ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128). Παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της νόμιμης διατήρησης των σχολικών αιθουσών και ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση καθαίρεση και απομάκρυνση σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, θεωρούμενων αυτών αυθαιρέτων.

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση άδειας για την καθαίρεση και απομάκρυνσή τους.