9.9 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

ΦΕΚ 3217Β/2020: Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου: ΚΥΑ οικ.45916/1301/20 (ΦΕΚ 3217Β/3-8-20)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

αποφασίζουμε:

1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο, η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα εισιτήρια των επιβατών και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, είτε πρόκειται για αεροπορικές εταιρίες, είτε για τα συνεργαζόμενα με αυτές τουριστικά ή ναυτικά πρακτορεία και συναφείς επιχειρήσεις.

2. Το τέλος καταβάλλεται υπέρ του Eλληνικού Δημοσίου από την εταιρεία αεροσκαφών η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μηνός στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου 1110826001 «Τέλη Λειτουργίας Υδατοδρομίων».

3. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως δικαιούχος του ανωτέρω τέλους, δύναται, για τη διαπίστωση της κανονικής βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του τέλους, να προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται και των υπευθύνων για την είσπραξη και την απόδοσή τους, μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής: Υ.Π.Α.).

4. α) Απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους οι εξής:

αα) Παιδιά έως πέντε (5) ετών.

αβ) Ασθενείς και οι συνοδοί τους, των οποίων η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από το Ε.Κ.Α.Β., τις Ένοπλες Δυνάμεις ή νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς αεροδιακομιδής στο πλαίσιο διενέργειας εκτάκτων πτήσεων.

αγ) Επιβάτες που αναχωρούν με αεροσκάφος από υδατοδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης ή/και κακών καιρικών συνθηκών από άλλο από το προγραμματισμένο υδατοδρόμιο.

αδ) Επιβάτες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών Σάμου, Λέσβου, Κω, Χίου και Λέρου, για δρομολόγια από και προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.

αε) Επιβάτες, μόνιμοι κάτοικοι των νησιών με μόνιμο πληθυσμό λιγότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

αστ) Επιβάτες, οι οποίοι σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4551/2018 (Α’116) όπως ισχύει, θεωρούνται ως μόνιμοι κάτοικοι των νησιών των υποπερ. (αδ) και (αε).

β) Η πιστοποίηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου για τους επιβάτες των υποπερ. (αδ), (αε) και (αστ) της περ. α΄ θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) που χορηγείται στους δικαιούχους από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

5. Οι φορείς λειτουργίας τηρούν και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. ζ του άρθρου 13 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της παρούσας.

6. Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από τον υπόχρεο, ο Διοικητής Υ.Π.Α., δύναται με απόφασή του να επιβάλλει κατά περίπτωση, σωρευτικά ή μία από τις κάτωθι κυρώσεις.

α) Απαγόρευση της αποθαλάσσωσης αεροσκαφών της ιδίας εταιρείας, μέχρι την ολοσχερή απόδοση του οφειλόμενου τέλους.

β) Επιβολή προστίμου ανερχόμενου μέχρι το εικοσαπλάσιο (20πλάσιο) της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερημένα αποδοθέντος τέλους.

γ) Αποστολή οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Η αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων εταιρειών σχετικά με επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται από την Υ.Π.Α. Αιτήματα υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της πτήσης. Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνονται με εντολή του αρμοδίου οργάνου της Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 24 Ιουλίου 2020

Παρόμοια Άρθρα