ΦΕΚ 3169Β/2020: Συγχώνευση του ΚΕΠ 340 στο ΚΕΠ 253 του Δήμου Κατερίνης

Αριθμ. 20171 ΕΞ 2020 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΦΕΚ 3169B/01.08.2020)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 340 του Δήμου Κατερίνης (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) στο ΚΕΠ 253 του ίδιου Δήμου.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 340 περιέρχεται στο ΚΕΠ 253. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 340 στο ΚΕΠ 253.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 340 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 253.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 340 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 253.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020