Ν.4712/2020 (παρεμπόριο, ΣΔΙΤ): Οι σημαντικότερες διατάξεις για Δημόσιο, ΟΤΑ και υπαλλήλους τους

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξει

ipallilos-ipologistis-apnet

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4712/20 (ΦΕΚ 146Α/2020): «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις». Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Ι. Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση «Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς» (ΔΙΜΕΑ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το άρθρο 4 προβλέπει την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΙΜΕΑ, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και ο συντονισμός αυτών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 (ανάμεσα τους και οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους), της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, […]

Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (κυρίως ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα της ΔΙΜΕΑ. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και τη συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.

Στο άρθρο 9 προβλέπεται πως το τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης δύναται να πραγματοποιεί συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων.

Στο άρθρο 12 ορίζεται η στελέχωση της ΔΙΜΕΑ η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 και 1 έως 19 του ν. 4440/2016. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η απόσπαση των υπαλλήλων της παρ. 1 είναι διετής ενώ μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙΜΕΑ.

Στο άρθρο 13 προβλέπεται ότι η ΔΙΜΕΑ στελεχώνεται από ελεγκτές οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019, χωρίς να αποκλείεται η εξέτασή τους ως μαρτύρων κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Οι αποσπασμένοι στη ΔΙΜΕΑ υπάλληλοι πραγματοποιούν ελέγχους μόνο κατά το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ οι παραβάσεις που διαπιστώνουν, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, στις οποίες και ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων των υποθέσεων.

Με το άρθρο 17 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013. Με την ανωτέρω διάταξη εντάσσονται η ΔΙΜΕΑ ως ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η δημοτική αστυνομία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013 και των κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.Με το άρθρο 18 τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 και παρέχεται η δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν ορίζονται ως αρχές επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4177/2013 (Δημοτική Αστυνομία, Ελληνική Αστυνομία κ.ά.), όπως επιβάλλουν και αυτοί διοικητικά πρόστιμα, έτσι ώστε να μην περιορίζουν το εύρος του ελέγχου τους σε περίπτωση παραβάσεων μόνο στο μέτρο της κατάσχεσης και καταστροφής.

Στο άρθρο 19 ορίζεται ότι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 καθώς και οι αποσπασμένοι στη ΔΙΜΕΑ υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της, ενώ σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή για συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχων αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ελέγχονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα.

ΙΙ. Δημοτικά ακίνητα

Με την παρ. 5 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019 και δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε ΟΤΑ ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ΟΤΑ, από ιδιώτες, με αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών.

Με το άρθρο 79 αναδιατυπώνονται οι υφιστάμενες διατάξεις για τη μίσθωση τουριστικών δημοτικών ακινήτων και ορίζεται ρητά ότι με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ειδικά για την περίπτωση των τουριστικών ακινήτων, χωρεί παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων για έως είκοσι πέντε (25) έτη υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ύστερα από συνεκτίμηση της προτεινόμενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος.

ΙIΙ. Υπαίθριο Εμπόριο

Στο άρθρο 25 προβλέπεται η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) (σχετικά με την ηλεκτρονική οργάνωση του υπαίθριου εμπορίου, καταχώρισης των αγορών του ν.4497/17 από τους φορείς λειτουργίας τους, εγγραφή των Δήμων ως χρηστών του Συστήματος κ.α.), καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Συστήματος από τους χρήστες αυτού (ανάμεσα τους και από τους Δήμους

Με το άρθρο 85 ορίζονται θέματα ανανέωσης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου και ισχύος των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

IV. Νομοτεχνική προσαρμογή ως προς απαγορεύσεις, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις

Με το άρθρο 76 τροποποιείται από 01.04.2019 η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) ούτως ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της αρχικής διάταξης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου επί του άρθρου 40 του Ν. 4605/2019, που είναι η εναρμόνιση των διατάξεων των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι των διατάξεων του ν. 3310/2005 με το πλέγμα των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που διακρίνει μεταξύ «μη συνεργάσιμων κρατών στο φορολογικό τομέα» και «κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» και η επικαιροποίηση αυτού.

V. Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Με το άρθρο 59 ρυθμίζεται η διαδικασία για την απόσπαση μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή από ανεξάρτητες αρχές, για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ και στις θυγατρικές της.

VI. Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων σε νησιά στον αναπτυξιακό νόμο

Με το άρθρο 75 παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα ενίσχυσης από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016) επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στα νησιά της Επικράτειας, χωρίς οδική πρόσβαση. Η δυνατότητα ένταξης αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων παρέχει κίνητρο στις νησιωτικές περιοχές να λειτουργήσουν επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου καυσίμων. Με τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων θα μπορούν να τηρούνται αποθέματα ασφαλείας στο κάθε νησί, συμβάλλοντας έτσι στην αυτονόμηση των νησιών, χωρίς την ανάγκη συνεχούς ανεφοδιασμού από την ηπειρωτική χώρα.