5.9 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

ΥΠΕΣ: Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018

ΑΔΑ: 6ΑΚΧ46ΜΤΛ6-ΘΗΒ

Πρόσφατα

Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018: ΥΠΕΣ 47482/ΕΓΚ.253/27-7-20

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53), με τον οποίο ρυθμίζονται – ανάμεσα σε άλλα- και ζητήματα του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018.

Ειδικότερα:

Άρθρο 79 παρ. 9

Με το άρθρο 79 παρ.9 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι: «Για τους προσληφθέντες με την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε οποιονδήποτε ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισμού και προσμετράται για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.»

Συνεπώς, οι διορισθέντες της προκήρυξης 3Κ/2018 ολοκληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποιούνται αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση δύο ετών (2) από την ημέρα που ξεκίνησαν να απασχολούνται, με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, εκτός εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 45, παρ. 4 του ν. 3584/2007 (έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, ή έχουν βαθμολογηθεί τα ουσιαστικά προσόντα στην έκθεση αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του πέντε). Περαιτέρω, όσον αφορά στη βαθμολογική εξέλιξη, οι υπάλληλοι αποκτούν δικαίωμα προαγωγής στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού της κατηγορίας τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 85 και 86 του ν. 3584/2007, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1, στις προϋποθέσεις προαγωγής περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις αξιολόγησης.

Δεδομένου ότι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης από τον αρμόδιο αξιολογητή είναι οι έξι (6) μήνες για το έτος αναφοράς (α. 15 παρ. 8 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει), εξυπακούεται ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπηρετήσουν το ανωτέρω χρονικό διάστημα και να αξιολογηθούν, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις, τόσο της μονιμοποίησης όσο και της προαγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 του ν. 3584/2007, ο υπάλληλος δεν προάγεται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού, εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση, ενώ με την ολοκλήρωση της, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικά με όλες τις συνέπειες. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα, προκειμένου οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι να ενταχθούν σε πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης. Η ανωτέρω ρύθμιση της παρ.9 του άρθρο 79 του ν.4674/2020 καταλαμβάνει τόσο τους διορισθέντες της 3Κ/2018, οι οποίοι με τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης συνεχίζουν στον ίδιο φορέα και των οποίων ο διορισμός, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, έλαβε αναδρομική ισχύ από την ημέρα αρχικής πρόσληψης τους με βάση τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, όσο και αυτούς που άλλαξε ο φορέας διορισμού τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη είναι ο διορισμός να έχει γίνει σε θέση ίδιας κατηγορίας και ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της αρχικής πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων. Ως παρεμφερείς ειδικότητες μπορούν να εκληφθούν οι ειδικότητες παρόμοιας λεκτικής ονομασίας που ασκούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τα ίδια ή παρεμφερή προσόντα πρόσληψης, ενώ αποτελούν διακριτές ειδικότητες για παράδειγμα των ΥΕ Εργατών καθαριότητας, των ΥΕ Εργατών Ύδρευσης κλπ και δεν μπορούν να εκληφθούν ως παρεμφερείς για την υπαγωγή των υπαλλήλων στη συγκεκριμένη διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος που διανύθηκε με τους προσωρινούς πίνακες μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία σε ΟΤΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι γενικά για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων, δεν ρυθμίζονται με ειδική διάταξη νόμου, όπως δόκιμη περίοδος στην υπηρεσία κ.τ.λ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 74 του ν. 4674/2020: Υποχρέωση παραμονής 7 έτη σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη, απαγορεύονται οι μετακινήσεις, οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις των διοριστέων/ προσληπτέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αν δεν παρέλθει τουλάχιστον επταετία από το διορισμό ή την πρόσληψή τους.


Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις