ΑΑΔΕ: Κάλυψη νοσηλίων υπαλλήλων της που έχουν τραυματιστεί από επίθεση. Αυστηρότερα πρόστιμα για παρεμπόδιση ελέγχου

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», με την κατατεθείσα τροπολογία «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» τροποποιείται το άρθρο 33Α του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 8).

Ειδικότερα, αυξάνονται τα πρόστιμα σε όλους όσοι παρεμποδίζουν διενέργεια φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται η επιβολή ειδικού προστίμου από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο των σχετικών παραβατικών πράξεων.

Επίσης, αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου 2020, η ΑΑΔΕ παρέχει στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ οι οποίοι υφίστανται επίθεση και σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους, την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας, στο μέτρο που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο. Επίσης, ειδικές προβλέψεις υφίστανται και για τους δόκιμους υπαλλήλους, δεδομένου ότι αυτοί δεν δικαιούνται αναρρωτικής άδειας πριν την πάροδο του εξαμήνου από τον διορισμό τους.


Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α’94) – Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων

1. Μετά το άρθρο 33Α του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται νέο άρθρο 33Β, ως εξής:

«Άρθρο 33Β

Ειδικές διατάξεις

1. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος της Αρχής υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η Αρχή αναλαμβάνει την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας αυτού, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας, ο υπάλληλος αυτός κατ’ εξαίρεση απουσιάζει δικαιολογημένα λαμβάνοντας τις πλήρεις μηνιαίες τακτικές αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του για τον λόγο της περ. α) μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας μετά από εισήνηση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται ol προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.