3 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΥΠΑ προς εκτελεστικό γραμματέα Π. Αττικής: Εκδώστε την απόφαση εφαρμογής της ΣΣΕ

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

Πρόσφατα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της από 4 Ιουνίου 2018 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/Β’/20.6.2018) και της τροποποιητικής-συμπληρωματικής αυτής, από 15 Μαρτίου 2019, Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 1052/Β’/29.3.2019), καθώς και της από 3 Αυγούστου 2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (η οποία έλαβε πρωτόκολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 16/28.9.2018): «… Άρθρο 2. 1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες: … στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας … μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες – μία (1) ώρα ημερησίως – χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο. … Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται στους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.. …».

Σύμφωνα, δε, με την αριθμ. 83411/30.01.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Β ́394), σας έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση υπογραφής («Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής), και για το παραπάνω ζήτημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999): «Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν.». Το γνωμοδοτικό όργανο πρέπει να υποβάλει την απλή γνώμη, είτε εντός της προθεσμίας που τίθεται από τον νόμο ή από το αποφασίζον όργανο, είτε, σε κάθε περίπτωση, εντός ευλόγου χρόνου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, το αποφασίζον όργανο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης και χωρίς τη γνώμη αυτή (ΣτΕ 1215/2016 Τμ. Γ΄, 2085/2003 Τμ. Ε΄).

Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 έγγραφό σας προς τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, με θέμα την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μεταξύ άλλων, έχετε ζητήσει να σας αποστέλλεται εφεξής, έγγραφο – εισήγηση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται κατά περίπτωση τα ονόματα των εργαζομένων που απασχολούνται «αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» και αυτών που «εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά» στις προβλεπόμενες εργασίες ή ειδικότητες, προκειμένου να προχωρήσει, εν προκειμένω, δια της εκδόσεως της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Πλην όμως, από τις 19.2.2020 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εν προκειμένω, από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, η προβλεπόμενη εισήγηση, η οποία τυγχάνει απλή γνώμη. Παρά, δηλαδή, την παρέλευση τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση εκ μέρους σας, ως αποφασίζοντος οργάνου, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την πρόσκληση έκδοσης της εισήγησης αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, το αρμόδιο αυτό διοικητικό όργανο παραλείπει να σας αποστείλει την εν λόγω εισήγηση.

Οι δε απαιτούμενες, ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), ότι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι είναι μέλη του και βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), έχουν ήδη χορηγηθεί, η μεν πρώτη με το με αρ. πρωτ. 134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, η δε δεύτερη με τη με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..

Ενόψει των ρητώς οριζομένων στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και όπως έχει κριθεί (ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας Διατ/των 204/2017, 72/2016 Τμ. Ε΄, 96/2015 κ.ά.), δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογος, κατά τις περιστάσεις, χρόνος τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση, εκ μέρους σας, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, η μη υποβολή της εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, εντός ευλόγου χρόνου, δεν κωλύει την έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης Αποφάσεως του Περιφερειάρχη. Σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η εν λόγω Απόφαση μπορεί νομίμως να εκδοθεί χωρίς τη -μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου- εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης και τούτο, μάλιστα, δεν συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθώς αφενός έχει κινηθεί, εκ μέρους σας, η διαδικασία έκδοσης της Αποφάσεως με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, αφετέρου το αποφασίζον όργανο δεν δεσμεύεται από την απλή γνώμη ούτε υποχρεούται να την ακολουθήσει εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς την απόκλιση από αυτήν.

Τα δε απαραίτητα στοιχεία του προσωπικού της παραπάνω Διεύθυνσης, για τα οποία θα εκδοθεί η ως άνω Απόφαση, είναι δυνατό να αντληθούν είτε από τα αναφερόμενα παραπάνω έγγραφα (134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., τα οποία και σας επισυνάπτουμε, είτε) από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.

Εξάλλου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση νομικής πλάνης του γνωμοδοτικού οργάνου, περί της αρμοδιότητάς του να επιληφθεί της υποθέσεως, καθώς προκύπτει από την πιο πάνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης και από τη μέχρι τούδε συμπεριφορά αυτού, ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών δεν τελεί σε νομική πλάνη, αλλά αντιθέτως σε πλήρη γνώση της αρμοδιότητας και υποχρέωσής του να εκδώσει την προβλεπόμενη εισήγηση, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των οποίων οι κανονιστικοί όροι έχουν υποχρεωτική ισχύ και να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, μπορεί να ταχθεί από εσάς, ως αποφασίζον όργανο, πολύ σύντομη (δεδομένης της παρέλευσης του, κατά τις περιστάσεις, εύλογου χρόνου) προθεσμία στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς διατύπωση της ανωτέρω εισήγησης. Σε περίπτωση, δε, παρελεύσεως άπρακτης της ενδεχομένως ταχθείσας νέας συντομότατης προθεσμίας, η εν λόγω απόφαση περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, δύναται να εκδοθεί νομίμως χωρίς να προηγηθεί η εισήγηση αυτή.

Εξ ετέρου, είναι ανεπίτρεπτο και αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, η παράλειψη διατύπωσης της εισηγήσεως από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, να θέτει σε αδράνεια την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατ’ αποτέλεσμα, τα προς διασφάλιση, απορρέοντα από τις Συμβάσεις, δικαιώματα των δικαιούχων υπαλλήλων.

Επειδή η κατά τα ανωτέρω παράλειψη διατύπωσης εισηγήσεως ζημιώνει καταφανώς τα μέλη μου, υπαλλήλους της επίμαχης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, καθόσον καθυστερεί την έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, κωλύει την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατά συνέπεια, θίγονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών, που απορρέουν από τις Συμβάσεις αυτές.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Σας παρακαλώ να προβείτε, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στην έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, χωρίς την – μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου – εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις