Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ

Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τη θερινή περίοδο 2020: ΚΥΑ οικ. 29309/20 (ΦΕΚ 2693Β/2-7-20)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2020, επίδομα αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:

α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α ́ και β ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966.

β) Στους συνταξιούχους της περ. γ ́ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι το έτος 2020, σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και του ν. 875/1979 (Πολεμικής Αποστρατείας).ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943.

iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980.

iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947.

v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξομοιούνται με αυτούς.

vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985.

vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας).

viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα του ν. 1543/1985.

ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943.

x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989.

γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24-03-1969 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας).

δ) Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:

α) οι ανάπηροι, οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. πρώην ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2020 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30-09-2020 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31-10-2020 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το ανωτέρω επίδομα αεροθεραπείας θα καταβλη-θεί στους δικαιούχους εφάπαξ την 10η Ιουλίου 2020 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθε-ραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν τους καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αί-τηση που θα υποβληθεί στο Ε ́ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση, το αργότερο μέ-χρι την 31-10-2020.