ΥΠΕΣ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-20

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022.

Προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, επισυνάπτεται στην παρούσα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 (παρ. 1 του άρθρου3 της υπουργικής απόφασης). Στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων, τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που ανήκουν οργανικά στο φορέα και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.

Επισημαίνεται ότι τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, ή έχουν τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 18 ν. 4492/2017), δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τόσο του άρθρου 159 του Υ.Κ. όσο και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, τα οποία «…είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή περισσοτέρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά), με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων» (παρ. 5 του άρθρου 159 Υ.Κ., όπως ισχύει), αλλά εξετάζονται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υ.Κ., το οποίο «…είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων …» (παρ. 1 άρθρο 160 του Υ.Κ. όπως ισχύει). Ωστόσο, θέματα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 87 Υ.Κ., όπως ισχύει) δεν εξετάζονται από το Συμβούλιο του άρθρου 160 του Υ.Κ., αλλά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Υ.Κ. και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.

2. Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργική απόφαση, τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση για τη διενέργεια των εκλογών για τους αιρετούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, και στη συνέχεια εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.20881/11-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) εγκύκλιοςμε θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», με την οποίαδόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και διευκρινίσεις,μεταξύ άλλων όσον αφορά τα εξής:

α. H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε), η οποία ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΝΠΔΔ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους εκλογής, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15Σεπτεμβρίου 2020.

β. εάν σε περιφερειακές υπηρεσίες απασχολούνται τουλάχιστον 40 υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της κεντρικής Υπηρεσίας, τότε οι υπάλληλοι αυτοί ψηφίζουν στην περιφερειακή υπηρεσία ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται για το σκοπό αυτό (ad hoc).

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 26 του ν. 4690/2020 «14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.».

Τέλος στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια των εκλογών

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση –Ανθρώπινο Δυναμικό-Συλλογικά Όργανα.


ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-20: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου