Τροπολογία για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η καταβολή του 60% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Κατατέθηκε η τροπολογία, υπό τον τίτλο «Μέτρα Ενίσχυσης της Απασχόλησης», για την τροποποίηση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και με την οποία συμπληρώνεται το άρθρο 31 του ν.4690/2020, αναφορικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις για την αεροδιακομιδή ασθενών».

Σύμφωνα με την τροπολογία, θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 15 Ιούνη 2020 έως 31 Ιούλη 2020, η καταβολή κατά ποσοστό 60%, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020. Με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά ποσοστό 60% του εισοδήματος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%). Επιπροσθέτως, με την περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται επιπλέον στήριξη στις επιχειρήσεις με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης

Στην περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.»