Στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων για τα έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022

Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022, επιτρέπεται η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθείας και χωρίς δημοπρασία κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και θετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας (άρθρο 24 του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 53Α/2020).