Θέματα Συμβάσεων, Προσωπικού, Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων, Προϊσταμένων του Ν.4690/20 (ΦΕΚ 104Α/2020)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104Α/2020 ο νόμος 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.»

I. Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

Με το άρθρο 1 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄)

Με το άρθρο 2 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 90 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄).

Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων – Προγραμματικών Συμβάσεων

Α. Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Με το άρθρο 21 επιχειρείται η εναρμόνιση των κείμενων διατάξεων με τις νεοεισαχθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020 και τροποποιούνται σημειακά οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθενται στις εξαιρέσεις από τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 και οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών.

Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και ορίζεται ότι για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

Με την παρ. 3 αναδιατυπώνονται οι ισχύουσες διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και προβλέπεται ότι «λειτουργικά έξοδα» για την εκτέλεση των συμβάσεων λογίζονται ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων, ήτοι οι απαραίτητες για την υλοποίηση της σύμβασης δαπάνες.

Με την παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και ρυθμίζονται ζητήματα χρηματοδότησης των προγραμματικών συμβάσεων και ορίζεται ότι οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα 46 ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων.

Με την παρ. 5 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 καθορίζεται σύστημα υπολογισμού του κόστους τόσο των συμβάσεων έργου όσο και του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.

Με την παρ. 6 επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, όπου ορίζονται οι σκοποί δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι νεοσύστατοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους ο νομοθέτης ανάθεσε την υλοποίηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά, την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, την επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ, την ωρίμανση έργων υποδομής, την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης) και ρητά αποτυπώνεται ότι οι ΟΤΑ, οι σύνδεσμοι δήμων και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.

Με την παρ. 7 καθορίζεται η διαδικασία τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου μηχανικών από την ΕΕΤΑΑ, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Στο μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες που επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας που έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις, έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.

Με την παρ. 8 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 για τις προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ώστε να εναρμονισθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020, αλλά και να ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 100 για τις διαδικασίες σύναψης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, και τους Συνδέσμους Δήμων, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

Τέλος, με την παρ. 9 προστίθεται περίπτωση κγ) στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, με την οποία προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.

Β. Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών

Με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 24 η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 24 για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843).

Στην παρ. 4. του άρθρου 24 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Γ. Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας

Με το άρθρο 25 τροποποιείται το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»

Δ. Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

Με το άρθρο 66 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και σκοπείται η εναρμόνιση των προβλέψεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ως προς τον τρόπο ορισμού των αποφαινομένων οργάνων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του Δημοσίου, ήτοι η εναρμόνιση των προβλέψεων των άρθρων 180 και 199 του ν.4412/2016 ως προς τον τρόπο ορισμού, αφού στην μεν πρώτη περίπτωση που αφορούσε την εκτέλεση έργων προβλέπονταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ενώ στην δεύτερη περίπτωση που αφορά την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση έργων, η έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού.

IV. Θέματα Προσωπικού – Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων – Προϊσταμένων

Α. Σύσταση θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε Συνδέσμους

Με την παρ. 5α του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/07), και επαναφέρεται σε ισχύ η δυνατότητα των συνδέσμων δήμων με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, να συστήνουν με τον Ο.Ε.Υ. τους, θέση ειδικού συνεργάτη, η οποία δυνατότητα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, καταργήθηκε εκ παραδρομής με την αντικατάσταση του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4674/2020.

Σύμφωνα με την παρ.5β του άρθρου 23 η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α΄53).

Β. Απόσπαση προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα για λόγους συνυπηρέτησης

Με την παρ.1 του άρθρου 26 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) με το οποίο ορίζεται ότι ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄βαθμού.

Γ. Εξαίρεση από ΕΣΚ υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και στρατιωτικών νοσοκομείων

Με την παρ.2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και προστίθενται στους εξαιρούμενους από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και οι υπάλληλοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Δ. Λήξη αποσπάσεων εξαιρούμενων από το ΕΣΚ υπαλλήλων- Παύση διαδικασιών απόσπασης ή μετάταξης

Με την παρ.3 του άρθρου 26 ορίζεται ότι αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του Ν.4690/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 30.05.2020) και οι υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Ομοίως, διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4690/20.

Ε. Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων

Με την παρ.5 του άρθρου 26 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α΄143), με το οποίο ορίζεται ότι Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.

ΣΤ. Απόσπαση στην ΕΕΤΑΑ

Με την παρ.7 του άρθρου 26 παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.