4.1 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

ΦΕΚ 1378Β/2020: Τα πρόστιμα για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας εν μέσω κοροναϊού

ΥΠΕΚΥΠ 14675/469/20 (ΦΕΚ 1378Β/14-4-20): Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

Πρόσφατα

Τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 (4997/ Β΄/31-12-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ως εξής:

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ οι αριθμούμενες ως 67, 68 και 69 ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως κατωτέρω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β)

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 350 ΕΥΡΩ

Α/Α                                                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

1

Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης

400€

2

Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων

400 €

3

Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ

500 €

4

Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και

εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

600€

5

Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας

400€

6

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου

600€

7

Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών

600€

8

Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς

400€

9

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης

750€

10

Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού

750€

11

Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών

750€

12

Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

550€

13

Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

550€

14

Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

750€

15

Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

750€

16

Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν,

α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια

γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου

400€

17

Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

400€

18

Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)

400€

19

Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας

600€

20

Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις

600€

21

Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος

750€

22

Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς

400€

23

Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS

750€

24

Μη χορήγηση άδειας γάμου

550€

25

Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου

700€

26

Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

700€

27

Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

550€

28

Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

700€

29

Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/ μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού

400€

30

Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

400€

31

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

600€

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

32

Μη χορήγηση κανονικής άδειας

900€

33

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας

900€

34

Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

35

Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας

800€

36

Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών

800€

37

Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών

800€

38

Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

900€

39

Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων

950€

40

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα

800€

41

Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος

800€

42

Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

800€

43

Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών

(που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)

800€

44

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

800€

45

Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών

950€

46

Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας

950€

47

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών

900€

48

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)

900€

49

Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών

800€

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

50

Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας

2000€

51

Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση

2000€

52

Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1000€

53

Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση)

1000€

54

Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση).

1000€

55

Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων

1000€

56

Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

(κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1000€

57

Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων

1000€

58

Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1000€

59

Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1000€

60

Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων

1000€

61

Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες

1000€

62

Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης

1000€

63

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

2000€

64

Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

2000€

65

Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας

2000€

66

Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

2000€

67

Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68).

1200€

68

Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

1200€

69

Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

1200€

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

70

Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας

3000€

71

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

4000€

72

Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

3000€

73

Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια

3000€

74

Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του

4000€

75

Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης

2000€

76

Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο

2000€

77

Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα)

4000€

78

Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

4000€

79

Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)

4000€

80

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού

3000€

81

Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του

ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια θέση εργασίας

4000€

82

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους

4000€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α/A

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1

Άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπ. ΙΑ. 14. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)

2

Άρθ. μόνο παρ. 2 εδάφιο β’ της υπουργικής απόφασης 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β’) σε συνδυασμό με το άρθ. 4 του β.δ. 28.1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35 Α’)

3

Άρθρο 36 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)

4

Άρθρο 1 παρ. 1α του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 1 παρ. 1α της κοινής υπουργικής απόφασης 20303/383/4.5.2017 (ΦΕΚ 1623 Β’) και το άρθ. 3 παρ. 2 της υπουργικής απόφασης 33947/2065/19.7.2017 (ΦΕΚ 2826 Β’)

5

Υπουργική απόφαση 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β’), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.

6

Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)

7

Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)

8

Άρθρο 21 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’)

9

Άρθρο 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β’)

10

Άρθρο 4 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), άρθρο 18 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 52 παρ. 2 και παρ. 3 περ. β’ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)

11

Αρθ. 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) και το άρθρο 45 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α’)

12

Άρθρο 7 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000 και το άρθ. 5 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008

13

Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) άρθ. 4 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 20 παρ. 5 του ν. 3896/2010

14

Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002

15

Άρθρο 24 και άρθ. 26 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 9 και άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’)

16

Άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως ισχύει

17

Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)

18

α) Υπαλλήλων: άρθρο 2 του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α’) και άρθ. 678 ΑΚ β) Εργατοτεχνιτών: άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α’) και άρθ. 678 Α.Κ.

19

Άρθ. 8 του α.ν. 549/1977 (ΦΕΚ 250 Α’), κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 ν .3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαρ. ΙΑ 14 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)

20

Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α’), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, που κυρώθηκε με το άρθρο 22 ν.2556/1997, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004

21

Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

22

Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) και άρθ. 8 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ

23

Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.05.2004

24

Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000

25

Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000

26

Άρθρο 68 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)

27

Παρ. 8 και 13 της 16802/667/27.08.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1345 Β’)

28

Παρ. 9 και 13 της 16802/667/27.08.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1345 Β’)

29

Παρ. 10 και 13 της 16802/667/27.08.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1345 Β’)

30

Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β; όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει

31

Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και άρθρο 5 παρ. 18 της 40331/Δ1.13521/2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3520 Β’)

32

Άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’) και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ! όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’)

33

Άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α’) και άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’)

34

Άρθρο 1 παρ. 3, άρθρο 3 παρ. 1, άρθ. 4 και άρθ. 9 παρ. 3 και 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α)

35

Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύει και παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α)

36

Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4, 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’)

37

Άρθ. 10 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’) και άρθ. 16 παρ. 4 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)

38

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’)

39

Άρθ. 38 παρ.7 του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4635/2019

40

Κοινή υπουργική απόφαση 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β’), κοινή υπουργική απόφαση 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β’), όπως τροποποιήθηκαν με την υπουργική απόφαση 27019/2/1953 (ΦΕΚ Β’/16-12-1953), σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)

41

Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθ. μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)

42

Άρθ. 10 της υπουργικής απόφασης 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β’)

43

Άρθ. 648 και 653 Α.Κ., σε συνδυασμό με το άρθ. μόνον α.ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)

44

Άρθρο 8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’)

45

Άρθρο 52 παρ. 3, περ. α’ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3896/2010

46

Άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’)

47

Άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β’ του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του ν.δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α’), άρθ. 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.3302/2004

48

Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α’) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α’), άρθ. 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’)

49

Άρθ. 3 παρ. 1 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’), σε συνδυασμό με το άρθ. 5 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του π.δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117 Α’)

50

Άρθ. 5 παρ. 6 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’)

51

Άρθ. 38 παρ. 8 ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4635/2019

52

Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την 40331/Δ1.13521/2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει

53

Άρθ. 4 του π.δ. της 27-6/04-7-1932 (ΦΕΚ 212 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’), άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υπουργικών αποφάσεων βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως ισχύει με την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και το άρθρο 12 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και την εκάστοτε υπουργική απόφαση καθορισμού των ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες.

54

Περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α’ ), άρθρο 1 του ν. 3385/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 74 παρ. 10 και 11 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υπουργικών αποφάσεων βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως ισχύει με την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)

55

Άρθ. 1,2, 3 και 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α’), άρθ. 6 της από 14-02-1984 Ε.Σ.Σ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε με την υπουργική απόφαση 11770/ 20-03-1984 (ΦΕΚ 1 Β’), άρθ. 3 και 6 της από 26-02-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α’) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις ειδικότερων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα, και αρθ. 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το αρθ. μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α’)

56

Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την 40331/Δ1.13521/2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει

57

Άρθ. 1 και 4 της υπουργικής απόφασης 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β’), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές καθώς και περ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)

58

Άρθ. 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του

ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β; όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την 40331/Δ1.13521/2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3520 Β’)

59

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’), παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και αρθ.

80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 40331/Δ1.13521/2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3520 Β’)

60

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’)

61

Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β’),

ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β’), άρθ. 2 του ν.δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του ν. 435/76 και άρθ. 1 του ν.δ. 147/73 και άρθρο 42 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ.1 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’).

62

Άρθ. 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’), άρθ. μόνο του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’), σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης

63

Άρθ. 2, 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 και αρθ. 7 και 16 του π.δ. 101/2016 (ΦΕΚ 178 Α’)

64

Άρθ. 2 παρ. 2 περ. η) και άρθ. 5 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’)

65

Άρθ. 1 περ. α’ και β; 2, 3, 4, 5, 6 και 11 παρ.2 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’) (Ιση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας ,οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,σεξουαλικού προσανατολισμού,ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου)

66

Άρθ. 3, 4, 11, 12, 13 και 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’), παρ. 5 του άρθ. 4 του ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του ν. 4443/2016

67

Άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α’), σε συνδυασμό με την 12998/232/202 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1078 Β’)

68

Άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α’) και υποπ. Γ, Δ και Ε της παρ.2 του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α’), σε συνδυασμό με την 12997/231/2020 υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ 993 Β) και την αρ. 12998/232/2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1078 Β’)

69

Άρθρο 14 παρ. 14.13 της αρ.40331/Δ1.13521/13-09-2019 υπουργικής απόφασης (Β’3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 13564/Δ1.4770/2020 υπουργική απόφαση (Β’ 1161)

70

Άρθ. 8 παρ. 1 και 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθρο 57 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)

71

Άρθ. 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’), άρθ. 4, 7, 12 και 13 και Παραρτήματα I και II του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’), άρθρο 4 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111Α’) και υπουργική απόφαση 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β’) και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)

72

Άρθ. 5 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθ. 3 (8 νυχτερινή εργασία,

9 ανάπαυση, 10 διάλειμμα, 12 κυρώσεις) του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’) και άρθ. 54 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)

73

Άρθ. 3, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθ. 52 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) και άρθρο 5 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’),

74

Άρθ. 2 παρ. 1,17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’), άρθ. 2 και 4 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’) και άρθρο 51 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)

75

Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α’), ‘οπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’)

76

Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’) και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και άρθ. 5 παρ. 18 της 40331/Δ1.13521/2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει

77

Άρθ. 15 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), όπως ισχύει με την προσθήκη του άρθρου 46 ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’), το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997(ΦΕΚ 150 Β’) και το άρθ. 36 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’), σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 του άρθ. 3 παρ. 4 του άρθ. 14 και του άρθρου 25 του ν. 3896/2010 και παρ. 5 του άρθ. 4 του ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του ν. 4443/2016

78

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010

79

Άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010

80

Άρθ. 9 της ΕΓΣΣΕ 09.06.1993, άρθ. 6 της ΕΓΣΣΕ 15.4.2002, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3144/2003, άρθ. 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.2004, άρθρο 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006, άρθ. 6 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 2 της ΕΓΣΣΕ 26.04.2014 και το άρθ. 38 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 3896/2010

81

Άρθ. 16 και άρθ. 20 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 52 παρ. 1 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)

82

Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’)


ΥΠΕΚΥΠ 14675/469/20 (ΦΕΚ 1378Β/14-4-20): Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις