Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’68) σχετικά με την λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών

ΑΘΗΝΑ, 8/4/2020
Αρ. Πρ.: Φ.40021/οικ.14180/611
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516809
ΦΑΞ: 2103368166
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Παπανικολάου
E-MAIL: asfasth@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’68) σχετικά με την λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 68 τεύχος Α/20-3-2020 δημοσιεύθηκε η από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» όπου με το άρθρο τεσσαρακοστό ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των πάσης φύσεως υγειονομικών επιτροπών αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Κατ’ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά.

Επομένως στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν.4488/2017 (Α’31) για την εξέταση αιτήσεων για θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας προς εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης θα λειτουργούν χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη, εκτός εάν απαιτείται ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση που πρέπει να αιτιολογείται ειδικά.

Επίσης ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

Επομένως αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 τα αιτήματα των ασφαλισμένων θα προωθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ προς τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για ιατρική κρίση χωρίς την παράσταση των ασφαλισμένων σας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών και την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
Δρ. Παρασκευή Τσάμη


ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.14180/611/8-4-20: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20-3-20 ΠΝΠ ( 68 Α) σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών