5.4 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Υπ. Μετανάστευσης: Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο και τους πρόσφυγες

Πρόσφατα

Κατατέθηκε, χθες, προς δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες πρωτοβουλιών και νομοθετικών τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Απριλίου.

Οι κυριότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου

 • Σε 15 μέρες αντί 20, θα πρέπει να ολοκληρώνονται η εξέταση των αιτημάτων ασύλου για όσους αιτούντες εμπίπτουν στην κατηγορία της «απόλυτης προτεραιότητας», δηλαδή για όσους δεν έδειξαν συμμόρφωση και εμποδίζουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, ή όσους βρίσκονται σε κράτηση.

 • Ενοποιείται η διαδικασία πλήρους καταγραφής, η οποία πλέον μπορεί να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες διενεργούν αμέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνομα του πατέρα, της μητέρας, του/της συζύγου και των τέκνων του, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί η αίτησή του καθώς και, αν ο αιτών επιθυμεί, ορισμό αντικλήτου.

 • Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία θα μπορεί να εκδίδεται και ηλεκτρονικά. Το δελτίο μπορεί να εκδίδεται πλέον και σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο. Με Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών.

 • Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις της εγγραφής των Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου στο Μητρώο, οι διαδικασίες επιλογής, οι υποχρεώσεις των μελών του Μητρώου, όσο και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής από αυτό, η διαδικασία ανάθεσης υποθέσεων στα μέλη του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.

Για τα Κλειστά Κέντρα

 • Δημιουργούνται οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.) και καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Αυτά τα πολυλειτουργικά κέντρα συνιστούν μια μεγάλη ελεγχόμενη έκταση, μέσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν διαφόρων τύπων δομές (ΚΥΤ, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), θα έχουν προκαθορισμένο αριθμό φιλοξενίας αιτούντων, με αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

 • Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ορίζεται ως αρμόδια εθνική αρχή για τα ασυνόδευτα ανήλικα και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της. Σε ό,τι αφορά την μέριμνα των ανηλίκων, προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 • διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, την προτεραιοποίησή τους με κριτήρια ευαλωτότητας ή αναπηρίας και τον συντονισμό των ενεργειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.

 • Η διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας (ασφαλείς ζώνες, κ.ά.) που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

 • Ο έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Η παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

 • Η μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της συστηματικής διερεύνησης των δυσχερειών που παρουσιάζονται και την παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού τους.»

 • Ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Η οργάνωση και τήρηση του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων και του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

 • Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ή του Διοικητή του Κέντρου δύναται να αμφισβητηθεί η δηλωθείσα ηλικία και στην περίπτωση αυτή διενεργείται εξέταση, τα αποτελέσματα δε της οποίας είναι δεσμευτικά και καταγράφονται. Έως την λήψη των αποτελεσμάτων της εξέτασης ο αιτών θεωρείται ανήλικος κατά τη δήλωση του. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης & Ασύλου καθορίζονται οι διαδικασίες εξέτασης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Για τις λοιπές διατάξεις

 • Επικαιροπoιείται το νομοθετικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις έκδοσης golden visa και ρυθμίζονται γενικότερα ζητήματα του Κώδικα Μετανάστευσης.

 • Ενισχύεται η διαφάνεια των υπηρεσιών του Υπουργείου, με την καθιέρωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και τους Αναπληρωτές τους.

ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις