1.7 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Κοροναϊός: Περί διακοπής άδειας ειδικού σκοπού υπαλλήλου για λειτουργία υπηρεσίας

Πρόσφατα

Ερώτηση: Με την υπ. αριθμ. 18926/18-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ορίστηκαν οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία με βάση το διαθέσιμο προσωπικό. Δεδομένου ότι υπάλληλος: 1. Έχει ήδη λάβει άδεια ειδικού σκοπού την οποία προτίθεται να συνεχίσει να λαμβάνει για όσο χρονικό διάστημα τη δικαιούται 2. είναι υπάλληλος στη Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία ως υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, θα ήθελα να ρωτήσω αν η υπηρεσία μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, ακόμη και αν ο υπάλληλος τη δικαιούται, βασιζόμενη στα αναφερόμενα της 18926/18-03-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ;

Απάντηση: Στο ερώτημά σας προσήκει αρνητική απάντηση, καθόσον τόσο από το γράμμα της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 55/Α’), όσο και από τον σκοπό της εν λόγω διάταξης, ο οποίος συνίσταται στην προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας, καθώς και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας, καθώς και η προστασία της οικογένειας, δεν προκύπτει η δυνατότητα άρνησης χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού σε δημόσιο υπάλληλο και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης. Εξάλλου, σε όποιες κατηγορίες γονέων ο νομοθέτης ήθελε να προβλέψει διαφορετικώς τη χορήγηση της εν λόγω αδείας, το όρισε ρητώς, όπως στην περίπτωση της άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 68/Α’), για την εν λόγω κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.3.2020, ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

Τέλος, η αναφερόμενη στο ερώτημά σας δυνατότητα του εργοδότη δεν προκύπτει ούτε από την υπ’ αρ. 18926/18-3-2020 (ΑΔΑ:6BTN46MΤΛ6-0Ξ7) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την πλήρη λειτουργία -κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-, ορισμένων νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων και οι Τεχνικές Υπηρεσίες. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στην ανωτέρω Εγκύκλιο, για την πλήρη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή, ήτοι το αρμόδιο όργανο οφείλει να εξασφαλίσει την παραμονή σε πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών με βάση το διαθέσιμο (παρόν) προσωπικό, στο οποίο, νόμου μη προβλέποντος διαφορετικώς, δεν συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια (πχ αναρρωτική, άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής κ.α.). Προς τον σκοπό αυτό, εξάλλου και στην περίπτωση που το κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, προσωπικό δεν επαρκεί, παρέχεται και η δυνατότητα στον οικείο Δήμαρχο να αξιοποιήσει και κάθε διαθέσιμο προσωπικό, ακόμη και από άλλες οργανικές μονάδες ή νομικά πρόσωπα, κατά προτεραιότητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών (βλ. σχετ. υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.).

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις