ΕΕΤΑΑ: Προς τους φορείς του «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019 – 2020»

Ανακοίνωση

Λαμβάνοντας, υπόψη τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και ειδικότερα, 

Α. τη με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10-3-2020) Απόφαση για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» , και

Β. τη με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 (ΦΕΚ 956/Β΄/21.3.2020) Απόφαση για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020»,

και αναφορικά με την υλοποίηση της ανωτέρω Δράσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Τα μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Μαρτίου θα αναρτηθούν στο σάιτ της ΕΕΤΑΑ την Πέμπτη 26.3.2020.

2. Οι φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ημέρες παρουσίας του κάθε βρέφους, νηπίου, παιδιού ή ατόμου ΜΕΑ στο συγκεκριμένο πεδίο του Μηνιαίου Δελτίου Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα ημερήσια παρουσιολόγια, που τηρούνται σε κάθε δομή/φορέα .

3. Στην παρούσα φάση δεν θα απαιτηθούν οι υπογραφές των ωφελουμένων για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

4. Ο κάθε φορέας θα αποστείλει μέσω e-mail, ή ταχυδρομικά – όπου ο όγκος είναι μεγάλος ή δεν είναι δυνατή η αποστολή μέσω e-mail – τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης μηνός Μαρτίου, με ονοματεπώνυμο και υπογραφή υπευθύνου δομής, στον αρμόδιο υπεύθυνο της ΕΕΤΑΑ

5. Μετά τον έλεγχο και την καταχώρηση όλων των Δελτίων από την ΕΕΤΑΑ, θα αναρτηθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμών μηνός Μαρτίου.

Στη συνέχεια, οι Φορείς θα μας αποστείλουν ταχυδρομικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και σφραγίδα του φορέα, μαζί με τις απαραίτητες ενημερότητες, προκειμένου να προχωρήσει η ΕΕΤΑΑ στην καταβολή των χρημάτων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπευθύνους της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.