ΠΝΠ 20ής Μάρτη: Θέματα προσωπικού στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ

ergazomenH-kathariotita
Φωτογραφία αρχείου

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Εξαίρεση συμβάσεων ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από περιορισμό 12μηνου και 3μηνου

Με την παρ.1 του άρθρου τριακοστού έβδομου προστίθεται εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έτσι ώστε οι συμβάσεις ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού να εξαιρούνται από τους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Εξαίρεση προσωπικού ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από τη λήψη άδειας ειδικού σκοπού

Με την παρ.2 του άρθρου τριακοστού έβδομου προστίθεται εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με το οποίο εξαιρείται το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού με 4μηνη απασχόληση από τη δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)

3. Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών

Στην παρ. 5 του άρθρου τριακοστού έβδομου ορίζεται ότι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα.

4. Αναρρωτική άδεια υπαλλήλου που έχει τεθεί σε περιορισμό λόγω κορωνοϊού

Στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου ορίζεται ότι σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

5. Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς με τέκνα έως 4 ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Με την παρ.4 του άρθρου τριακοστού όγδοου προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. με την οποία επεκτείνονται οι διευκολύνσεις της παρ. 4 (περί μείωσης ωραρίου κατά 25%), καθώς και κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 (περί χορήγησης άδειας απουσίας ειδικού σκοπού) εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

6. Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.

7. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε δομές φιλοξενίας μεταναστών

Με την παρ.6 του άρθρου τριακοστού όγδοου ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια.

8. Προσόντα ιατρού εργασίας

Με το άρθρο δέκατο τρίτο αντικαθίσταται το άρθρο 16 του Ν.3850/10 με το οποίο ορίζονται τα προσόντα του ιατρού εργασίας και καταργείται η ΚΥΑ Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498/18.08.2009 (ΦΕΚ 1775/26.08.2009 τεύχος Β’): «Ιατροί Εργασίας Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»


Σχετικές αναρτήσεις: