ΓνΝΣΚ: Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

Που φοιτά σε Τμήμα ΑΕΙ, που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017

Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα ΑΕΙ, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 εδ.β΄ του Υ.Κ. (ομόφ.).