Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023

ΥΠΑΝΕΠ 14235/6-2-20

Σύμφωνα με την εισαγωγή της εγκυκλίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2021-2023.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2020, σύμφωνα και με τησχετική εισηγητική έκθεση, σηματοδοτεί τη ριζική στροφή της οικονομικής πολιτικής προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, παίζει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2020, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2021-2023, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. β) Ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας, και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.


Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο.