Ώρες έναρξης εργασίας σχολικών καθαριστριών

Φωτογραφία αρχείου

Με το υπ’ αριθ. 2789/14.01.2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνονται τα εξής σχετικά με το καθεστώς εργασίας των σχολικών καθαριστριών:

“Οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στους Δήμους με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, είναι πλέον δημοτικοί υπάλληλοι και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων ν.3584/2007, όπως ισχύει, καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ (εφόσον εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 των εν λόγω ΣΣΕ).

Κατά συνέπεια οι καθαρίστριες που είναι μέλη των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ το ωράριο εργασίας είναι 32 ώρες εβδομαδιαίως.

Ως εκ τούτου, δεν δύναται να έχει εφαρμογή στο παραπάνω προσωπικό η αριθμ. 55302/Η/30.04.2008 απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 932/Β).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθήνα, 14/01/2020

Αριθ.Πρωτ. : 2789

ΘΕΜΑ: Καθεστώς εργασίας καθαριστριών σχολικών μονάδων

ΣΧΕΤ.: Αρ.πρωτ.: 157/07-01-2020 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δήμου ΧΧΧ, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συναφώς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’βαθμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στους Δήμους με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, είναι πλέον δημοτικοί υπάλληλοι και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων ν.3584/2007, όπως ισχύει, καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ (εφόσον εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 των εν λόγω ΣΣΕ).

Ως εκ τούτου, δεν δύναται να έχει εφαρμογή στο παραπάνω προσωπικό η αριθμ. 55302/Η/30.04.2008 απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 932/Β).

Η Διευθύντρια

Α. Διαμαντοπούλου