Ελεγκτικό: Μη νόμιμη δαπάνη για παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε Δήμο

Με την 120/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ως μη νόμιμη τη δαπάνη για παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε Δήμο, γιατί οι υπηρεσίες αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και στα καθήκοντα των εκεί υπηρετούντων υπαλλήλων. Στο Τμήμα υπηρετούν τρεις υπάλληλοι που μπορούν να ασκήσουν τις λογιστικές υπηρεσίες που συνδέονται με την τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος, ενώ οι λοιπές εργασίες δύνανται να υλοποιηθούν από τους λοιπούς υπαλλήλους Οικονομικού ή Λογιστικού, οι οποίοι υπηρετούν στον Δήμο.

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 38 του ΟΕΥ, η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων και επομένως, ανάγεται στην ευθύνη του Δημάρχου η μη ορθολογική κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού.