Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας: Δεν φορολογούνται οι εταιρικές παροχές που δίνονται για καλύτερη εκτέλεση της εργασίας

Σε μια σημαντική απόφαση για τους εργαζομένους που κάνουν χρήση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, η χρήση των εταιρικών αυτοκινήτων για τα οποία φορολογούνται λες κι είναι δικά τους, προχώρησε το Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας: με την Α2/2020 απόφασή του, δικαιώνει ιατρικό επισκέπτη, που στράφηκε κατά του άρθρου 99 του Ν.4446/2016 και αναγνωρίζει ότι «παροχές σε είδος που χορηγούνται στον εργαζόμενο και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας του δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος»… «και συνεπώς το ποσό δεν έπρεπε να συνυπολογιστεί στο φορολογητέο εισόδημά του».

Επιπλέον, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας διατάσσει τον προϊστάμενο της ΔΟΥ « να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου από τον προσφεύγοντα φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 και την επιστροφή σ΄ αυτόν του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως» και «την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.», ενώ «επιβάλλει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη του προσφεύγοντος».