ΕΦΚΑ: Για την πρόσβαση ή μη στην αγορά εργασίας και την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών

Με τις διατάξεις του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 τ.Α ́) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (ή «Κώδικας»), όπως ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν, τα οποία διακρίνονται αναλόγως της κατηγορίας και του τύπου της άδειας διαμονής που κατέχουν. Η διαμονή στη χώρα μας, των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 τ. Α ́).

Στο ΦΕΚ αρ. 51/τ. Α ́/3-4-2016 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίστηκαν μεταξύ άλλων και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση συγκεκριμένων περιπτώσεων πολιτών τρίτων χωρών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι άδειες διαμονής και Δελτία Διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την πρόσβαση ή μη στην αγορά εργασίας που παρέχουν και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή, κατά περίπτωση, κατά τη διαχείριση υπαγωγής στην ασφάλιση ΕΦΚΑ.


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, πατήστε ΕΔΩ.