Δήμοι: Περί κατάσχεσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Ερώτηση: Στις 29/11/2019 κατασχέθηκε σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης από το λογαριασμό του Δήμου το ποσό των 76.000,00€. Συγκεκριμένα το Μονομελές Πρωτοδικείο, σε εκτέλεση απόφασης (οριστική) του Αρείου Πάγου παρέπεμψε να δικασθεί εκ νέου η υπόθεση σε Β’ βαθμό, λόγω αναίρεσης απόφασης από αντίστοιχο δικαστήριο προηγούμενου έτους, αποφάσισε να δοθεί αποζημίωση στους εργαζόμενους, καθώς πληρώνονταν από το δήμο με αποδοχές κατηγορίας ΥΕ, ενώ έπρεπε να πληρώνονται με ΔΕ. Εστάλη στη δικηγόρο αυτών έγγραφη κατάσταση, όπου αναλύονταν οι κρατήσεις (ΙΚΑ,ΦΜΥ) αναδρομικών και τόκων, ώστε να πληρωθούν μέσω του δήμου, η οποία όμως προχώρησε σε κατάσχεση δίχως ενημέρωση και εισέπραξε τα χρήματα, καθώς δεκτική πληρωμής ήταν η ίδια. Πώς θα γίνει η λογιστική απεικόνιση κι η απόδοση κρατήσεων δεδομένου ότι τα χρήματα έχουν εισπραχθεί;

Επιπλέον, δε θα δηλωθούν τα εισοδήματά αυτών στο taxisnet μέσω οριστικής, διότι δεν εκδόθηκαν οι μισθοδοσίες από το Δήμο. Θα πρέπει να ενημερωθεί η Δ.Ο.Υ.;

Απάντηση:

Λογιστική τακτοποίηση

Έπειτα από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής είναι δυνατή η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, χρηματικών διαθεσίμων του δήμου σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή είναι πλέον μία συνήθης πρακτική η οποία απαιτεί τις εξής κινήσεις προκειμένου να τακτοποιηθεί λογιστικά:

1. Εκδίδεται χρηματικό ένταλμα για τη λογιστική τακτοποίηση της ανάληψης του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό.

2. Προϋπολογισμός: Εάν με δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί ο δήμος να καταβάλει οφειλές τις οποίες ούτως ή άλλως είχε (π.χ. να καταβάλει τα οφειλόμενα σε έναν εργολάβο), τότε η βασική οφειλή θα καταχωρηθεί στον οικείο ΚΑ ενώ τα δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λπ., θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6492.

3. Οι εγγραφές στα βιβλία του δήμου έχουν ως εξής:

Χρέωση: πιστωτή (προμηθευτή, εργολάβου κλπ)  ή λογαριασμού ΠΟΕ, με το ποσό που δικαιούται ο πιστωτής ως βασική οφειλή.

Χρέωση: Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, με τα ποσά που απορρέουν από δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλπ.

Πίστωση: 3803 «καταθέσεις όψεως»

4. Δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο ανάληψης του ποσού από την τράπεζα

2. Δικαστική απόφαση ή διαταγη πληρωμής

3. Λοιπά δικαιολογητικά δαπάνης (τιμολόγιο κλπ που υπάρχουν στο φάκελο του προμηθευτή)

Ασφαλιστικές κρατήσεις

Σε περίπτωση που επιβάλλεται κατάσχεση σε βάρος του Δήμου, εις χείρας τρίτου (π.χ. πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο Δήμος διατηρεί λογαριασμό) πρέπει να ελέγχετε εάν στο κατασχετήριο που σας επιδόθηκε προβλέπονται οι απαιτούμενες κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν επί της αμοιβής του επισπεύδοντος. Π.χ. ανάδοχος έργου επιβάλλει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. Εάν στο κατασχετήριο αναγράφεται ως ποσό κατάσχεσης το συνολικό ποσό της απαίτησης, χωρίς να αφαιρούνται από αυτό οι νόμιμες παρακρατήσεις (υπέρ ΤΑΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) θεωρούμε ότι ο Δήμος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του κατασχετηρίου, ζητώντας να μην κατασχεθεί το ποσό, που πρέπει να αποδοθεί ως κράτηση σε τρίτους.

Παρακράτηση φόρου

Kατά την πληρωμή των προμηθευτών των φορέων γενικής κυβέρνησης για τις παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, όταν αυτή πραγματοποιείται με κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι εν λόγω φορείς, χωρίς, επομένως, οι φορείς γενικής κυβέρνησης να καταβάλλουν οι ίδιοι ή να εκδίδουν τη σχετική εντολή πληρωμής, δεν ενεργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακράτηση φόρου από το πιστωτικό ίδρυμα καθόσον αυτό απλώς αποδίδει τα κατασχεθέντα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος (λήπτης) της αμοιβής δεν αποδίδει ο ίδιος τον φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1120/2014. (Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β’ 1110286 ΕΞ 2016/18.07.2016)[1]

[1] ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, οι οποίες έχουν εφαρμογή για πληρωμές που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και μετά, οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους στις ίδιες διατάξεις συντελεστές, κατά περίπτωση.

2.Με την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, διευκρινίστηκε ότι ως φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρεούνται στη διενέργεια παρακράτησης φόρου εισοδήματος, για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, νοούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (νυν παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014).

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που οι υπόχρεοι σε παρακράτηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013, δεν προβαίνουν στην προβλεπόμενη με βάση τα ανωτέρω παρακράτηση φόρου, οι λήπτες της αμοιβής δεν αποδίδουν οι ίδιοι το φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3.Από στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι προμηθευτές φορέων γενικής κυβέρνησης προβαίνουν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, σε κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικά ιδρύματα) σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν οι φορείς αυτοί, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών των φορέων αυτών για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες.

4.Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι κατά την πληρωμή των προμηθευτών των φορέων γενικής κυβέρνησης για τις παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, όταν αυτή πραγματοποιείται με κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι εν λόγω φορείς, χωρίς, επομένως, οι φορείς γενικής κυβέρνησης να καταβάλλουν οι ίδιοι ή να εκδίδουν τη σχετική εντολή πληρωμής, δεν ενεργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακράτηση φόρου από το πιστωτικό ίδρυμα καθόσον αυτό απλώς αποδίδει τα κατασχεθέντα.

5.Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος (λήπτης) της αμοιβής δεν αποδίδει ο ίδιος τον φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1120/2014 εγκύκλιό μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι υφίσταται υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση που οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεώνονται, κατόπιν δικαστικής απόφασης, στην πληρωμή ποσών στους προμηθευτές τους για παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, καθόσον το επιδικασθέν ποσό αποτελεί την αμοιβή των προμηθευτών για τις υπηρεσίες που παρείχαν (σχετ. τα αριθ. ΔΕΑΦ Β 1142891 ΕΞ 2015/4.11.2015 και ΔΕΑΦ Β 1078001 ΕΞ 2016/20.5.2016 έγγραφά μας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δείτε παρακάτω και και τη σχετική ερώτηση απάντηση


Κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου

Ερώτημα: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου όπου ο προμηθευτής κατάσχεσε από την τράπεζα το σύνολο (κεφ. + τόκους + κρατήσεις + έξοδα) γιατί ο δήμος δεν έκανε ανακοπή.  Αρχικά θα εκδώσουμε ΧΕΠ τακτοποιητικό στο σύνολο για να συμφωνεί το ταμείο, πως στη συνέχεια θα παρακρατήσουμε τις κρατήσεις και πως θα τις αποδώσουμε; Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εμείς τις κρατήσεις ή πρέπει να ειδοποιήσουμε την εφορία και τα ταμεία;

Απάντηση: Αφού ο δικαιούχος σας κατάσχεσε από την τράπεζα ολόκληρο το ποσό (μαζί με τις υπερ τρίτων κρατήσεις) και όχι το καθαρό πληρωτέο ποσό, θα πρέπει να προβείται άμεσα στην λογιστική τακτοποίηση για τη συμφωνία του ταμείου σας.

Δεν μπορεί ο Δήμος στην περίπτωση αυτή να αποδώσει τις κρατήσεις από ιδίους πόρους, αλλά θα πρέπει να σας τις επιστρέψει ο επισπεύδων.

Θα του απευθύνεται έγγραφή όχληση για να επιστρέψει στο Δήμο τις υπές τρίτων κρατήσεις (με πλήρη ανάλυση αυτών) και την οποία θα κοινοποιήσετε στην αρμόδια της φορολογίας του εισοδήματος του Δ.Ο.Υ., καθώς και στα λοιπά ταμεία.

Αν δεν επιστρέψει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (εντός της προθεσμίας που θα του ορίσετε), θα προβείτε στην βεβαίωση των σχετικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Σε περίπτωση ύπαρξης άλλης απαίτησής του, θα προβείτε στον συμψηφισμό με αυτές, ακολουθώντας τη σύννομη διαδικασία.

Αν δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις του, θα πρέπει να προέλθετε στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, για την είσπραξη του κατασχεθέντος ποσού των υπερ τρίτων κρατήσεων, ώστε να τις αποδώσετε στη Δ.Ο.Υ και τα ταμεία.

Νοείται ότι για κάθε ενέργειά σας, θα ενημερώνετε την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα λοιπά ταμεία.