Δημόσιο: Τι αλλάζει σε Κινητικότητα, Αποσπάσεις και Μετατάξεις

Με το πολυνομοσχέδιο – σκούπα της κυβέρνησης, με ρυθμίσεις για τα υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας

ipallilos-fakeloi-apol-diathesim-apnet

Ψηφίστηκε στη Βουλή την 10.12.2019 το Σχέδιο Νόμου: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν Δημόσιο και ΟΤΑ είναι οι εξής:

I. ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΚ)

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων στο ΕΣΚ

Με την παρ.1 του άρθρου 42 αντικαθίστανται οι παρ.2-5 του άρθρου 4 του Ν.4440/16 και επέρχονται οι εξής αλλαγές, οι οποίες σύμφωνα με την 2 του ίδιου άρθρου εφαρµόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019:

1. Προκειμένου για υπαλλήλους τον οποίων ο διορισμός έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, και έχουν δέσμευση παραμονής σε νοµό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ΄ του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συµµετοχή τους σε διαδικασίες επιλογής για µετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσµευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής.

2. Προστίθενται σε όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση συµπλήρωσης διετίας από προηγούµενη µετάταξη ή απόσπαση και όσοι αποσπώνται για λόγους υγείας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/16.

3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν, επίσης,

α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα εφόσον έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αποκλειστικά για µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία και εφόσον δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί µετάταξης σε ανώτερη κατηγορία.

β) πέραν των υπαλλήλων που έχουν µεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών µε δέσµευση δεκαετούς παραµονής και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραµονής, παρέχεται το δικαίωμα και σε υπαλλήλους που έχουν διοριστεί σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

4. Ορίζεται ενιαίο ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης, ανεξαρτήτως πληθυσμού του φορέα, το οποίο θα πρέπει ανέρχεται σε τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου. Διευκρινίζεται ότι στο ποσοστό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµένοι σε άλλον φορέα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση περί μη μοναδικού υπαλλήλου που υπηρετεί στον κλάδο πρέπει να πληρείται τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή µετάταξης.

5. Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.4440/16, οι προϋποθέσεις αυτές δεν τεκμαίρεται ότι πληρούνται, ως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή µετάταξης.

Β. Απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας 

Με το άρθρο 43 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.

1. Ορίζεται ότι στην περίπτωση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να µεταταχθεί/µεταφερθεί σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

2. Προβλέπεται ότι το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή µετάταξη για λόγους υγείας µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

3. Τέλος, ορίζεται ότι αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται µε απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο.

Γ. Αμοιβαία μετάταξη

Με την παρ.1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4440/16 και ορίζεται ότι η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από τον διορισµό ή την πρόσληψη.

Επιπλέον, τίθεται η εξαίρεση της δυνατότητας αµοιβαίας µετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισµό ή την πρόσληψη εφόσον οι µετατασσόµενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 44 οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί προς εξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

ΙΙ. ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. Άµισθοι αντιδήµαρχοι

Με το άρθρο 47 προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και δίνεται η δυνατότητα ορισμού άμισθων αντιδημάρχων σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού αντιδημάρχων.

Οι αντιδήμαρχοι αυτοί υπηρετούν τιμητικά, δεν δικαιούνται οποιασδήποτε οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται για τις θέσεις των μετακλητών συνεργατών του δημάρχου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Β. Εφαρμογή παρ.1 άρθρου 6 Ν.4623/19 σε επιτροπές και συλλογικά όργανα ΟΤΑ

Με την παρ.3 του άρθρου 45 ορίζεται ότι οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) σχετικά με τον ορισμό των 3/5 συλλογικών οργάνων από το δήμαρχο και των λοιπών από λοιπές παρατάξεις, ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και για τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Με την παρ.1 του άρθρου 45 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 233 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και προστίθεται στην ήδη ισχύουσα ρύθμιση και η περίπτωση επιχορήγησης εξόφλησης δικαστικών αποφάσεων που ανέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 [Α΄ 134] (αξιώσεις εργαζομένων με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου)

Β. Αρμόδιο όργανο ανοίγματος λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Με την παρ.2 του άρθρου 45 καθορίζεται η Οικονομική Επιτροπή ως το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Γ. Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λπ.

 Υπάρχουν Δήμοι που με αποφάσεις των οργάνων τους, κατά παράνομο τρόπο, απενεργοποίησαν την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244) και δημιούργησαν στους οφειλέτες την πεποίθηση ότι δεν όφειλαν να εισπράξουν το τέλος αυτό από τους συναλλασσόμενους με αυτούς. Αυτό όπως είναι φυσικό δημιούργησε οφειλές, με πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία επιβλήθηκαν χωρίς οι οφειλέτες να έχουν καμία ευθύνη, αφού οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράνομο τρόπο, τους απάλλασσε από την καταβολή του εν λόγω τέλους. Προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή, κρίνεται σκόπιμο, οι οφειλέτες αυτοί, να απαλλαγούν από πρόστιμο και προσαυξήσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν τα ποσά αυτά, εφάπαξ ή τμηματικά από μία έως εκατόν είκοσι δόσεις, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλλει ο οφειλέτης χωρίς καμία προσαύξηση, πρόστιμο ή άλλου είδους επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. (Αιτιολογική Έκθεση)

Με την παρ.1 του άρθρου 51 ορίζεται ότι οι οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήµο λόγω λήψης αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων, βεβαιώνονται αναδροµικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τµηµατικά σε µία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήµου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθµό δόσεων.

Δ. Προθεσμία εκ νέου ή αρχικής δήλωσης για τον καθορισμό επιφανείας ή/και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλομένων τελών προς ΟΤΑ

Με την παρ.2 του άρθρου 51 ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020.

Ε. Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Με το άρθρο 39 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και ειδικότερα προβλέπεται η παράταση μέχρι 31.5.2020 της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Η ανωτέρω παράταση δίνεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα. Περαιτέρω, προκειμένου να μην περιέλθει επιδείνωση της θέσης των οφειλετών που είχαν ήδη υπαχθεί στην ρύθμιση του ν. 4611/2019, εντός των προβλεπόμενων στις διατάξεις αυτές προθεσμιών, και στη συνέχεια την απώλεσαν, προβλέπεται με την παρούσα διάταξη, η δυνατότητα επανένταξης τους στη ρύθμιση μέχρι τις 31.5.2020, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που θα έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων εκτός ρύθμισης οφειλών.

ΣΤ. Απαλλαγή Επιτροπής «Ελλάδα 2021» από εισφορές υπέρ ΟΤΑ

Με την παρ.5 του άρθρου 34 ορίζεται ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που συστήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) απαλλάσσεται των εισφορών υπέρ Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 34, η εξόφληση τιµολογίων και τόκων απαλλάσσεται παντός άµεσου ή έµµεσου φόρου, παρακρατούµενου φόρου, κρατήσεων, δικαιωµάτων εισφορών καθώς επίσης και οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α., ή τρίτου.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 34, οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», καθώς επίσης και τα έξοδα που σχετίζονται µε αυτές, που πραγµατοποιούνται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο ή φόρο κεφαλαίου όπως ο φόρος δωρεάς, από οιοδήποτε τέλος περιλαµβανοµένου και του τέλους χαρτοσήµου, δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή τρίτου.

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 34, οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν υπό την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Παράταση μέτρου διοικητικής υποστήριξης δήμων για άσκηση νέων αρμοδιοτήτων

Με την παρ.1 του άρθρου 46 παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), σχετικά με το χρόνο έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, μέχρι 1.6.2020 αντί 1.1.2020.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο το μέτρο της διοικητικής υποστήριξης έως εφαρμογής ενός νέου πλαισίου τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ, το οποίο ετέθη σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Β. Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης παιδικών και βρεφικών σταθμών στο Π.Δ. 99/17

Με την παρ. 2 του άρθρου 46 παρατείνονται έως 30.6.2020 (αντί της 31.12.2019), οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) σχετικά με τη  συμμόρφωση και την αδειοδότηση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών δημοτικών σταθμών, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Γ. Υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε παιδικούς σταθμούς από ειδικό βοηθό – συνοδό της οικογένειας

Με το άρθρο 48 ορίζεται ότι η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, στους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό – συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, µετά από αίτηση του γονέα ή κηδεµόνα, συνοδευόµενη από γνωµάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί, προς το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου ή το δηµοτικό συµβούλιο, εφόσον ο σταθµός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήµου, και κατόπιν σύµφωνης γνώµης από την Προϊσταµένη ή τον Προϊστάµενο του σταθµού.

Δ. Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων

Με το άρθρο 60 προστίθεται παράγραφος 12 μετά την παρ. 11 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) και ρυθμίζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν στην εφαρμογή των άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001 περί «αιγιαλού και παραλίας», πριν την τροποποίηση τους από τις διατάξεις του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/24-4-2019), για τις οποίες είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες σχετικές αιτήσεις, συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους, και εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 4607/2019.