Ασφάλιση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ

Με το υπ’ αριθ. Δ.15/Δ΄/42561/1106/23.10.2019 έγγραφό του, το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απάντησε σε ερώτημα ΔΕΥΑ, σχετικά με το εάν πρέπει να ασφαλίσει τον Πρόεδρο του ΔΣ της, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Στο ανωτέρω έγγραφο γίνεται μνεία των διατάξεων α) του άρθρου 2 παρ. 3 του α.ν.1846/1951, όπως συμπληρώθηκε αρχικά με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1305/1982 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.1759/1988 και εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 90 του ν.4182/2013, σύμφωνα με τις οποίες στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά και τα πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης και β) των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 του ν.4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι ή λειτουργοί του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που τοποθετούνται ως Διοικητές – Πρόεδροι και Υποδιοικητές – Αντιπρόεδροι σε ΝΠΔΔ καθώς και σε φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, υπάγονται στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφάλισης.

Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, το έγγραφο καταλήγει ότι οι ιδιώτες που διορίζονται σε θέσεις Διοικητών – Προέδρων ΝΠΙΔ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 2 του ν.4387/2016, και δεδομένου ότι για τα εν λόγω πρόσωπα δεν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση βάσει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βάσει του άρθρου 2 παρ. 3 του α.ν.1846/1951, όπως ισχύει.

Συνεπώς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, ο οποίος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος), υπάγεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά στα άρθρα 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 του ν.4387/2016, και στο ΕΤΕΑΕΠ για επικουρική ασφάλιση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ποσοστά στο άρθρο 97 του ν.4387/2016.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του συνόλου της αποζημίωσης που λαμβάνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 62056/5-7-2017 απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 217/2017), δεδομένου ότι η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, οπότε φέρει τα χαρακτηριστικά τακτικά καταβαλλόμενης αποδοχής και ως εκ τούτου υπέχει θέση μισθού.