ΟΤΑ: Σημαντικότερες διατάξεις του νόμου για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193Α/03.12.2019 ο Ν. 4643/19: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ». Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

I. Εγγυήσεις Δήµων για οφειλές επιχειρήσεων ΟΤΑ από λογαριασµούς προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου

Με το άρθρο 14 ορίζεται ότι οι Δήµοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δηµιουργηθεί από τη δηµοσίευση του νόµου από λογαριασµούς προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε επιχείρησης ΟΤΑ, την οποία οι ανωτέρω Δήµοι έχουν συστήσει ή στην οποία συµµετέχουν, κατά το άρθρο 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄114), των Δήµων υποχρεουµένων προς τούτο να προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

II. Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθµούς βιοαερίου από ΦΟΔΣΑ, Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις και λοιπούς Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την παρ.2 του άρθρου 23 εισάγεται ειδικό, διακριτό πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων των δήµων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ως ισχύει), βάσει προγραµµατικής σύµβασης ή/και σύµβασης Σύµπραξης Δηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής µε τα ανωτέρω σύµβασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

III. Χρηματοδότηση προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Με το άρθρο 28 αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και προβλέπεται η συμμετοχή και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους ανήκουν τα κτίρια, στην αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αυξάνοντας, έτσι, τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις σχετικές παρεμβάσεις. Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια, εν μέρει ή στο σύνολό τους, από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους µέσω Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α΄ 95).

IV. Εγγυητική επιστολή αποκατάστασης περιβάλλοντος από εκμεταλλευτές λατομείων και μεταλλείων

Με το άρθρο 40 αντικαθίσταται η παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και παρατείνεται µέχρι τις 30.06.2020, η προθεσμία προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, η οποία έληγε στις 17.10.2019, και κατατίθεται από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών, και τους εκμεταλλευτές μεταλλείων στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος.

V. Αδειοδότηση σταθµών ΑΠΕ

Με την παρ.1 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), και αίρεται η υποχρέωση σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για σταθμούς ΑΠΕ που έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Με το άρθρο 47 προστίθεται υποπαράγραφος α1.3 στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 και παρέχεται η δυνατότητα άπαξ επανέκδοσης Άδειας Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε, ενώ εκκρεµούσε ενώπιον των δικαστηρίων ο έλεγχος του κύρους διοικητικής πράξης, η οποία εµπόδιζε την υλοποίηση του έργου, εφόσον η ανωτέρω διοικητική πράξη ακυρώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση.

VI. Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Λιγνιτικούς Σταθµούς

Με το άρθρο 48 διατηρούνται μεταβατικά σε ισχύ οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, καθώς και η υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/06. Υπουργική Απόφαση «Κατανοµή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιοµηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύµατος από Λιγνιτικούς Σταθµούς» (Β΄ 400/22.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων στην ως άνω υπουργική απόφαση διαδικασιών κατανοµής των κονδυλίων και υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΑΠ) των δικαιούχων.

VII. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας

Με την παρ.1 του άρθρου 51 αντικαθίσταται το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 και εισάγεται η έννοια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας με σκοπό την  αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της διηρηµένης ιδιοκτησίας, και των αδειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των µεταβολών, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής.

Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61 του Ν.4495/17 περί Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου υπάγονται και οι διηρηµένες ιδιοκτησίες επί κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται µε βάση οικοδοµική άδεια, καθώς και οι διηρηµένες ιδιοκτησίες, για τις οποίες επιτρέπεται η διενέργεια εµπραγµάτων δικαιοπραξιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 82.

Με τις παρ.2 έως 7 του άρθρου 51 γίνονται τροποποιήσεις στα άρθρα 53, 54 και 55 του Ν.4495/17 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας.

VIII. Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Με τις παρ.8 έως 10 του άρθρου 51 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 98 και του άρθρου 102 του Ν.4495/17 σχετικά με τα αυθαίρετα.

Με την παρ.11 του άρθρου 51 τίθεται το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου κλείνει ο κύκλος των τακτοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών.

 IX. Μεταφορά προσωπικού από ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ

Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι το προσωπικό της ΔΕΗ και των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. δύναται να µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο.