Περί άδειας ανατροφής τέκνου νεοδιόριστου υπαλλήλου με 3 τέκνα και άνω

Ερώτηση: Σε περίπτωση που υπάρχει νεοδιοριζόμενος υπάλληλος, που κατά το διορισμό του έχει τρία τέκνα κάτω των 4 ετών, η δικαιούμενη άδεια ανατροφής πρέπει να χορηγείται από το τελευταίο γεννημένο παιδί και προς τα πίσω ή μπορεί να χορηγηθεί η άδεια πρώτα για το τρίτο, μετά για το πρώτο και τέλος για το δεύτερο; Διότι αν χορηγηθεί από το τελευταίο και προς τα πίσω το πρώτο παιδί θα έχει ξεπεράσει τα 4 έτη κι έτσι δεν θα δικαιούται ο υπάλληλος άδεια για το παιδί αυτό.

Επίσης, η χορήγηση των τρίμηνων αδειών με αποδοχές για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω (στην παρούσα περίπτωση 4 τέκνα κάτω των 6), πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί μετά τις άδειες ανατροφής;

Απάντηση: Ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)

Ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών). (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)

Επισημαίνεται ότι, οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων ανατροφής για το πρώτο τέκνο λόγω απόκτησης νέου τέκνου, μπορούν να κάνουν τώρα χρήση του υπολοίπου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.05.2008)

Από το συνδυασμό των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι ο υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που έχει το μικρότερο από τα τέκνα του και να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων που δικαιούται για τα μεγαλύτερα τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο μικρότερο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι, τα μεγαλύτερα τέκνα δεν έχουν συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας τους.

Προς επίρρωση του παραπάνω συμπεράσματος θέτουμε υπόψη σας τις διευκρινίσεις που δίνονται με την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53α/2062/3050, 2776/13.05.2016 προκειμένου για τις περιπτώσεις που υπάλληλος υιοθετεί τέκνα διαφορετικής ηλικίας τα οποία είναι κάτω των 4 ετών:

«Εν ενεργεία υπάλληλος που υιοθετεί ταυτόχρονα δύο τέκνα διαφορετικής ηλικίας δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που έχει το μικρότερο από τα δύο τέκνα του κατά την ημερομηνία υιοθεσίας και να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων που δικαιούται για το μεγαλύτερο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο μικρότερο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι, το μεγαλύτερο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.»

Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών. (παρ. 2 άρθρο 58 Ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4147/13)

Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Ν.3584/07, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. (παρ. 1 άρθρο 60 Ν.3584/07)

Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. (παρ. 4 άρθρο 50 Ν.4057/12).

Συνεπώς, η τρίμηνη άδεια μετ’ αποδοχών χορηγείται όταν το αιτηθεί ο υπάλληλος.

Δεν προκύπτει εκ της ισχύουσας νομοθεσίας η χορήγησή της υποχρεωτικά μετά την άδεια ανατροφής.