Ν/Σ «Ρυθμίσεις θεμάτων του ΥΠΕΣ»: αλλαγές σε Κινητικότητα και Άδειες των δημόσιων υπαλλήλων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σε εκτενή αντικατάσταση άρθρων του ν.4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) προχωρά η Κυβέρνηση με το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στα άρθρα 2, 3, 4, και 5 αυτού (ΕΔΩ για τη δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12μ., το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση).

Επιγραμματική σύνοψη του νέου τοπίου

Άρθρο 2

Αντιμετωπίζονται λειτουργικές δυστοκίες των πρώτων εφαρμογών του συστήματος Κινητικότητας του ν.4440/2016ως ισχύει, ιδίως αναφορικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, επιδιώκεται ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση του προβλήματος της προκαλούμενης υποστελέχωσης των Υπηρεσιών προέλευσης στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης διαδικασιών μετάταξης για την πλειοψηφία ή και το σύνολο των Υπαλλήλων σε συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες.

Άρθρο 3

Εισάγεται για πρώτη Φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς η Κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των Φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η σύντμηση των διαδικασιών Κινητικότητας μέσω της υιοθέτησης δύο αντί για τρεις Κύκλων Κινητικότηταςκατ’ έτος:

ο πρώτος Κύκλος και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του αρ.51 του ν.4622/2019ως ισχύει, στο πλαίσιο διασύνδεσης των δύο διοικητικών σχημάτων ως εργαλείων κάλυψης των λειτουργικών αναγκών κάθε Υπηρεσίας προς εκπλήρωση της αποστολής της.

– οι Υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους Υπαλλήλους, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν δεύτερο Κύκλο Κινητικότητας (περιορισμένου αναφορικά με τους Φορείς υποδοχής) προς κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών τους.

Τελικό στόχο της παρέμβασης αποτελεί η εξοικείωση των Φορέων με χρονικά αυστηρά προσδιορισμένες διαδικασίες προγραμματισμού, με γνώμονα την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου.

Άρθρο 4

Η εμπειρία των πρώτων κύκλων Κινητικότητας κατέδειξε δυσλειτουργίες που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις καθιστώντας, πολλές φορές, τη διαδικασία Κινητικότητας άνευ αντικειμένου. Συνεπεία αυτού, ακόμα και σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονιστικό/εποπτικό ρόλο του ΥΠΕΣ αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη βέλτιστη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών. Μέσω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων επιδιώκεται η διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών χωρίς εκπτώσεις σε θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας με γνώμονα, κατά πρώτον, τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τη βούληση του Υπαλλήλου. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σύντμησης του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον οι συμμετέχοντες Φορείς επιδιώκουν την κάλυψη ουσιωδών αναγκών.

Η συγκρότηση και ο ορισμός των αρμόδιων συλλογικών οργάνων απλουστεύεται, αφού απαιτείται η ύπαρξη ενός κεντρικού συλλογικού οργάνου για κάθε Φορέα αντί για πολλαπλά κατ΄ αντιστοιχία του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων με αναπόφευκτα προκαλούμενα διοικητικά βάρη.

Επίσης, η συνέντευξη των Υπαλλήλων που έχουν αρχικώς επιλεγεί, καθίσταται, πλέον, δυνητικό στοιχείο της διαδικασίας, προκειμένου να μην αποτελεί, σε συνδυασμό με τα πολλαπλών συνθέσεων τριμελή όργανα, τροχοπέδη μιας διαδικασίας που οφείλει να είναι δυναμική.

Άρθρο 5

Με το συγκεκριμένο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση μικρών επιμέρους λειτουργικών θεμάτων που ανέκυψαν από τις προηγούμενες εφαρμογές του συστήματος Κινητικότητας και τα οποία το ΥΠΕΣ είχε εντοπίσει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς.


Οι έξι αλλαγές στις άδειες υπαλλήλων ΟΤΑ και δημόσιων υπαλλήλων

Σειρά μεταβολών σχετικά με τις άδειες που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΟΤΑ περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7).

I] ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα χορήγησης άδειας και στους δότες αιμοπεταλίων. Ταυτοχρόνως, ορίζεταιανώτατο ετήσιο όριο χορήγησης της άδειαςαιμοληψίας, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης του εν λόγω δικαιώματος, διατηρώντας όμως παράλληλα την άδεια αυτή ως κίνητρο για τους υπαλλήλους.

«Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές 2 ημερών για 3 φορές το έτος κατ’ ανώτατο όριο.»

ΙΙ] ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρόληψης και παροχής σχετικών διευκολύνσεων, προβλέπεται η χορήγηση μίας ημέρας άδειας με αποδοχές στις γυναίκες υπαλλήλους, προκειμένου να υποβληθούν στις εξετάσεις που συνιστούν τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

«Στις υπαλλήλους χορηγείται, κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού,1 ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.»

ΙΙΙ] ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ/ΑΝΑΔΟΧΗ ΤΕΚΝΟΥ

Προτείνεται, για λόγους που ανάγονται στην υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας υιοθεσίας και αναδοχής, ρύθμιση για τους Υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, επιπλέον της άδειας της παρ.9 του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με το αρ.34 του ν.4590/2019, του συνόλου της άδειας των 9 μηνώνμέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, σε περίπτωση δε που μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών η χορήγηση άδειας για το διάστημα που υπολείπεται, θεωρώντας ως κρίσιμη ημερομηνία για τη χορήγηση της διευκόλυνσης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής και όχι την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα με βάση τα οριζόμενα στην αριθ.64/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 Εγκύκλιο, οι Υπάλληλοι που υιοθετούν τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών, δικαιούνται να λάβουν αναλογία της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.

IV] ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Καθίσταται σαφές αφενός ότι η ήδη υφιστάμενη διευκόλυνση της παράτασης του μειωμένου ωραρίου για 2 ακόμα έτη χορηγείται σε περίπτωση γέννησης 4ουτέκνου αλλά και για κάθε επόμενο τέκνο και αφετέρου ότι η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος (μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια).

« Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο, ο χρόνος εργασίας του/της γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 1 ώρα ημερησίως για 2 ακόμα έτη, ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος.»

V] ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας διακοπής της φοίτησης υπαλλήλου, στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών, ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης της διευκόλυνσης που χορηγείται για την υπηρεσιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων.

«Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενημερώσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.»

VI] ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΟΧ

Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ του Δημοσίου χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.