Περί σύνθεσης Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ κατά την τροποποίηση ΟΕΥ

Ερώτηση: Τι ισχύει με τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ κατά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας; Πότε μετέχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και πότε οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ, σε αυτό το Όργανο το οποίο γνωμοδοτεί για την οιαδήποτε τροποποίηση του ΟΕΥ.

Απάντηση: Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007, όπως ισχύει) ορίζουν ότι:

«2. Με απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας των Δήμων… Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου…»

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αλλά και εν γένει των συλλογικών οργάνων (αποφασιστικές, γνωμοδοτικές κ.λπ.) καθορίζονται με τις διατάξεις με τις οποίες συνιστώνται και συγκροτούνται. Ενδεικτικά, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ορίζουν ότι:

«Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων… με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων».

Κατά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1241/42680/26-03-19 έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται κατά τη γραμματική διατύπωση αυτών και είναι στενά ερμηνετευέες προς ασφάλεια των διοικουμένων ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα αυτά.

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΟΤΑ καθορίζονται οργανωτικά και λοιπά θέματα του φορέα, τα οποία έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό ΙΔΑΧ, είτε ευθέως είτε κατά παραπομπή ειδικών διατάξεων.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται στο με Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1241/42680/26-03-19 έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «και ελλείψει σχετικής εν προκειμένω ρύθμισης για τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων ΙΔΑΧ, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα μετέχουν οι εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων που τους αφορούν αποκλειστικά και εφόσον υπάρχει διακριτή ρύθμιση για το προσωπικό αυτό εντός του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων αυτών».


  • ΥΓ. Σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, το ΜΕΤΑ πιστεύει ότι, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και στον κώδικα κατάταξης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους. Να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία τους και  να έχουν πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη σύνταξη των Ο.Ε.Υ., τα υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων και την εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αυξηθούν τα μέλη τους από πέντε σε εφτά, εκ των οποίων τα τέσσερα θα πρέπει να είναι αιρετά.
  • Σήμερα είναι αναχρονιστικός ο διαχωρισμός στην εκλογή – με ξεχωριστή κάλπη – και στη θεματολογία – μόνο για τα θέματα που αφορούν την κάθε κατηγορία – μεταξύ υπαλλήλων δημοσίου δικαίου και αορίστου χρόνου. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και γι’ αυτό πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί ο κώδικας (για να μην αμφισβητείται η εγκυρότητα των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, λόγω παράτυπης σύνθεσης) και να εκλέγονται από τα ίδια ψηφοδέλτια και οι μόνιμοι και οι ΙΔΑΧ και να εκπροσωπούν ενιαία όλους τους εργαζόμενους και για όλα τα θέματα.