Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ επί ενστάσεων

Με την υπ’ αριθ. οικ.2/77507/ΔΕΠ/05.11.2019 εγκύκλιο του Υπ.Οικ. [1] παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του ν.4354/2015 [2] επί ενστάσεων του ανωτέρω προσωπικού.

Στο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.66/2878/11167/17.4.2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ επί ενστάσεων υπαλλήλων για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με τις απόψεις του οποίου το ΥΠ.ΕΣ. είναι σύμφωνο, μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκαν τα εξής:

«Για αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που υποβλήθηκαν προ της έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4354/2015 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και πάλι προ της έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της συνάφειας βάσει των διατάξεων του ν.4354/2015 αρχικά στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εφόσον απορριφθεί, τότε δύναται να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π., οπότε και η νέα αυτή αίτηση θα αποτελέσει το χρονικό ορόσημο για την στοιχειοθέτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από την ενδεχόμενη αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων.

Εφόσον, κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί αποφάσεων του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, προς το περιεχόμενο των οποίων η Διοίκηση έχει ήδη συμμορφωθεί και ειδικότερα έχει απορριφθεί νομίμως η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με νέα αίτησή τους στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο κατ’ αρχάς και εφόσον σε κάθε περίπτωση στοιχειοθετούνται νεώτερα κρίσιμα στοιχεία (π.χ. τροποποίηση των σχετικών οργανικών διατάξεων που να δικαιολογούν το βάσιμο της αιτήσεως του υπαλλήλου)».

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω εκτεθέντων στην εγκύκλιο παρατίθενται περιπτώσεις μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης υπαλλήλων, υπηρετούντων και νεοδιόριστων, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Τόσο για το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό, όσο και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους φορείς του άρθρου 7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016, στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2018 και εφεξής και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία η ως άνω Επιτροπή απεφάνθη θετικά επί της συνάφειας αυτών τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την αίτηση των υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατάταξης σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια, συνεπεία της αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου, μειώνεται η τυχόν προσωπική διαφορά αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις που χρήζουν επανακατάταξης των υπαλλήλων και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς, η προκύπτουσα αύξηση του βασικού μισθού λόγω χορήγησης των προωθημένων μισθολογικών κλιμακίων θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής των απαιτήσεων από μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές.


[1] Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συνεπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 9 του ν.4354/2015 επί ενστάσεων του ανωτέρω προσωπικού».

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων διαφόρων φορέων του άρθρου 7 του ν.4354/2015 που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το εν λόγω θέμα και κατόπιν επανεξέτασης όλων των ζητημάτων που άπτονται της μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης του εν θέματι προσωπικού, σας γνωστοποιούμε την παρούσα Εγκύκλιο για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 146 του ν.4483/2017 καθώς και τις οδηγίες της αριθ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του άρθρου 9 του ν.4354/2015, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ., των υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νυν Υπουργός Εσωτερικών) για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι «στην περίπτωση που, κατά τη διετία 2016-2017, κατατίθενται από υπαλλήλους που διορίζονται από 1.1.2016 και εφεξής, προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους, η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πραγματοποιείται από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1.1.2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Αντιθέτως, στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2016 και εφεξής η προωθημένη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 1.1.2018.».

Στο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.66/2878/11167/17.4.2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ επί ενστάσεων υπαλλήλων για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με τις απόψεις του οποίου η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη, μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκαν τα εξής: «Για αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που υποβλήθηκαν προ της έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4354/2015 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και πάλι προ της έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της συνάφειας βάσει των διατάξεων του ν.4354/2015 αρχικά στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εφόσον απορριφθεί, τότε δύναται να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π., οπότε και η νέα αυτή αίτηση θα αποτελέσει το χρονικό ορόσημο για την στοιχειοθέτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από την ενδεχόμενη αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων. Εφόσον, κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί αποφάσεων του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, προς το περιεχόμενο των οποίων η Διοίκηση έχει ήδη συμμορφωθεί και ειδικότερα έχει απορριφθεί νομίμως η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με νέα αίτησή τους στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο κατ’αρχάς και εφόσον σε κάθε περίπτωση στοιχειοθετούνται νεώτερα κρίσιμα στοιχεία (π.χ. τροποποίηση των σχετικών οργανικών διατάξεων που να δικαιολογούν το βάσιμο της αιτήσεως του υπαλλήλου)».

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω εκτεθέντων σας παραθέτουμε τις κάτωθι περιπτώσεις μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων, υπηρετούντων και νεοδιόριστων, κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

α) Ως προς το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό:

  • στην περίπτωση που εκκρεμούσαν έως 31.12.2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και δεν είχαν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1.1.2016) εφόσον φυσικά μεσολάβησε η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο και κατ’επέκταση χρήζει επανακατάταξης των υπαλλήλων αυτών και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς.
  • στην περίπτωση που εκκρεμούσαν έως 31.12.2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και δεν είχαν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και τα ανωτέρω όργανα αποφάνθηκαν αρνητικά εντός του έτους 2016, τότε οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση που η ως άνω Επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 1.1.2016 και κατ’επέκταση χρήζει επανακατάταξης των υπαλλήλων αυτών και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επανακατάταξης αυτών.
  • στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών πριν την 1.1.2016 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και πάλι πριν την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της συνάφειας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.4354/2015, αρχικά στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εφόσον απορριφθεί, τότε δύναται να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση που η ως άνω Επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 1.1.2018, με την απαραίτητη προϋπόθεση οι ως άνω νέες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί έως και 31.12.2017.
  • στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μετά την 1.1.2016 και έως 31.12.2017 και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία κρίθηκε θετικά η συνάφεια αυτών από την ως άνω Επιτροπή, τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύουν από 1.1.2018.

β) Ως προς το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους φορείς του άρθρου 7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016:

  • στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2016 και εφεξής τόσο η προωθημένη μισθολογική κατάταξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. Σημειώνεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Ωστόσο, τόσο για το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό , όσο και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους φορείς του άρθρου 7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016, στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2018 και εφεξής και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία η ως άνω Επιτροπή απεφάνθη θετικά επί της συνάφειας αυτών τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την αίτηση των υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατάταξης σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια, συνεπεία της αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου, μειώνεται η τυχόν προσωπική διαφορά αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις που χρήζουν επανακατάταξης των υπαλλήλων και επανυπολογισμού της τυχόν προσωπικής τους διαφοράς, η προκύπτουσα αύξηση του βασικού μισθού λόγω χορήγησης των προωθημένων μισθολογικών κλιμακίων θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής των απαιτήσεων από μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές.

Τέλος επισημαίνεται ότι σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας θεωρείται ότι απαντώνται με το παρόν, του οποίου παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλες οι Υπηρεσίες για την άμεση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό, ώστε και να αποφευχθεί η υποβολή ανάλογων ερωτημάτων στο μέλλον.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης


[2] Άρθρο 9: Μισθολογικό κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

1.Τα μισθολογικά κλιμάκιά (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμό Σχολών αλλοδαπής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.!.) της ημεδαπής η ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

– Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

– Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ Ε.) ορίζονται ως εξής:

Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε, εξελίσσονται σε αυτό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.

2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.I.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) αντίστοιχα, η ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής.«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξή της θέσεως κατά την πλήρωσή ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.». Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ,Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστά αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α και γ’, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

4. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,2.

Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

5. (α) Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς και οι Γενικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1,5.

(β) Οι Ειδικοί Γραμματείς κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με τον συντελεστή 1.3.

(γ) Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα. Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

6. α. Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.

β. Οι μετακλητοί υπάλληλοι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών, κατατάσσονται, σε μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: (α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας.

γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως έξης:

Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ,Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν.

δ. Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3.

7. Οι μηνιαίες αποδοχές των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισμού τους, των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, καθώς και των Γραφείων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Οι απολαβές των λοιπών προϊσταμένων των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι ίσες με αυτές των Προϊσταμένων Διοίκησης του παρόντος νόμου.

8. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:

Οι ειδικοί σύμβουλοι στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας. Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας και οι επιστημονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας.

9. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων κατατάσσονται ως εξής:

α. για Δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους,

ί. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας,

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας,

β. για Δήμους μέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους.

ί. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε, κατηγορίας,

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας,

γ. για Δήμους μέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας,

ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.

iiί. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε, κατηγορίας.

10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάζεις του παρόντος, κατατάσσονται ως έξης:

α Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας,

β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε κατηγορίας και

γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας.

Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11.