Υπ. Ενέργειας: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΑΠΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23.00, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον τίτλο: «Απελευθέρωση αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Διαβάστε:


Για το δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ.

Πλοήγηση στη Διαβούλευση

Άρθρο 01 – Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄179)

Άρθρο 02 – Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

Άρθρο 03 – Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Άρθρο 04 – Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Άρθρο 05 – Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών

Άρθρο 06 – Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Άρθρο 07 – Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου

Άρθρο 08 – Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Άρθρο 09 – Πολιτική Προμηθειών

Άρθρο 10 – Εφαρμογή σε θυγατρικές ΔΕΗ

Άρθρο 11 – Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού

Άρθρο 12 – Τιτλοποίηση Απαιτήσεων

Άρθρο 13 – Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 14 – Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές νομικών προσώπων ΟΤΑ

Άρθρο 15 – Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου

Άρθρο 16 – Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011

Άρθρο 17

Άρθρο 18 – Ρυθμίσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Άρθρο 19 – Αποζημίωση παραγωγών ΑΠΕ μέχρι την έναρξη συμμετοχής του ΦοΣΕTEΚ στην αγορά

Άρθρο 20 – Συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση

Άρθρο 21 – Όροι και διαδικασία για χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250MW

Άρθρο 22 – Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 23 – Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων – Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 24 – Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)

Άρθρο 25 – Ετήσια δήλωση κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ

Άρθρο 26 – Εναρμόνιση με Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ

Άρθρο 27 – Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης

Άρθρο 28 – Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ

Άρθρο 29 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015

Άρθρο 30 – Τροποποίηση του ν. 4123/2013 (Άρθρο 1 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/ΕΕ) για αποθέματα πετρελαίου

Άρθρο 31 – Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 – ΕΑΓΜΕ.