ΥΠΕΣ: Οδηγίες κατάρτισης αναφορών Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης

Με την αρ. 9/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4) δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο των μηνιαίων αναφορών που υποχρεούνται να αποστέλλουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΝΠΙΔ)στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Με την παρούσα εγκύκλιο, οι εν λόγω οδηγίες εξειδικεύονται περαιτέρω για τα ΝΠΙΔτα οποία είναι υπόχρεα εφαρμογής του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α ́251)και συγκεκριμένα για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ν. 1069/1080, τις Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ(συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιριών), τις Αστικές Εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

Εξαρχής επισημαίνεται ότι στο άρθρο 39§2 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ότι «Όπου από τη νομοθεσία απαιτείται η υποβολή λογιστικών ή στατιστικών δεδομένων η οντότητα οφείλει σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα από το λογιστικό της σύστημα και να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται». Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθότητα και την αξιοπιστία των αναφορώνπου αποστέλλουνστον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τα νομικά πρόσωπαπου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οφείλουν να παραμετροποιήσουν τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματά τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονταιανά είδος αναφοράςστις επόμενες ενότητες:


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, ΕΔΩ.