Το ΦΕΚ με την παράταση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΦΕΚ 3977Β/01-11-2019: Τροποποίηση της αριθμ. 67343/2019 (Β΄ 2443) απόφασης όπως ισχύει (Μητρώο πραγματικών δικαιούχων – παράταση).

Όπως αναφέρεται, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, αποφασίσει:

Την αντικατάσταση των καταληκτικών ημερομηνιών καταχώρισης των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 8 της αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 (Β΄ 2443) απόφασης, ως ακολούθως:

  • για την Ομάδα Α, 25/11/2019

  • για την Ομάδα Β, 28/11/2019 (Σωματεία)

  • για την Ομάδα Γ, 12/12/2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.