ΥΠΕΣ: Εκτιμήσεις πληρωμών 2019 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020-2023 του ΠΔΕ

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, σας διαβιβάζουμε τις εκτιμήσεις πληρωμών για το έτος 2019 και τις εκτιμώμενες πιστώσεις για τα έτη 2020-2023 του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εγγράφου.

Για τη συμπλήρωση των πινάκων Α και Β συνεργαστήκαμε με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕ του Υπουργείου μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία εκτιμάται υπέρβαση στο όριο πληρωμών τόσο στο εθνικό σκέλος όσο και στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ. για τα έτη 2019-2023. Σχετικά με την υπέρβαση του ορίου πληρωμών του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ επισημαίνουμε ότι οφείλεται στο γεγονός της ένταξης πολλών νέων έργων κυρίως κατά τα έτη 2017,2018 και 2019 αλλά και της κάλυψης πολλών αιτημάτων δήμων για την αντιμετώπιση των καταστροφών από θεομηνίες αλλά και του φαινομένου της λειψυδρίας. Επίσης αναφέρουμε ότι η αύξηση του προϋπολογισμού του εθνικού ΠΔΕ έχει ως στόχο την ένταξη νέων έργων από το Υπουργείο μας, τα οποία εκτιμώνται ότι θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στους αναπτυξιακούς στόχους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά για την εκτίμηση υπέρβασης του ορίου πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. οφείλεται στην έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» αλλά και στην κάλυψη του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Επίσης , σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα ενταχθούν σε ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΣ, διότι εξαρτάται από το σχεδιασμό της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τον οποίο αρμόδιο είναι το Υπουργείο σας.


ΕΔΩ για τη συνέχεια του εγγράφου του ΥΠΕΣ.