Περί αποδοχών οργανικής θέσης αιρετού αστυνομικού

Ερώτηση: Υπάρχει η δυνατότητα αντιδήμαρχος, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία να συνεχίσει να αμείβεται από την Ελληνική Αστυνομία ως αστυνομικός και να είναι και αντιδήμαρχος; Δύναται οι αποδοχές της οργανικής του θέσης ως αστυνομικός να καταβάλλονται από την υπηρεσία του και να μη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου;

Απάντηση: Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. (παρ.1 άρθρο 93 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 και την παρ.4ιγ του άρθρου 60 του Ν.3966/2011 και όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012)

Την ειδική άδεια του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. (παρ.2 άρθρο 93 Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 η οποία συμπληρώθηκε με την παρ.20 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011)

Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής. (άρθρο 92 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 3 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’ και τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017).

Η αντιμισθία ή οι αποδοχές, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. (άρθρο 92 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 3 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου βαρύνουν τα ίδια πρόσωπα. Οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση λήψης από τους αιρετούς της σύνταξής τους βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013.)

Αποδοχές αντιδημάρχου – υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης για την εθνική άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια, θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης και ειδικών συνθηκών, συνιστούν επιδόματα που εντάσσονται στην έννοια των «πλήρων αποδοχών» της οργανικής θέσης του αιτούντος, κατά το άρθρο 92 του ν. 3852/2010 και τούτο διότι πρόκειται για επιδόματα που καταβάλλονται σε όλους τους μόνιμους αστυνομικούς παγίως, σε σταθερή και μηνιαία βάση και αποτελούν μισθολογική παροχή, για την οποία καταβάλλονται και οι αναλογούσες κρατήσεις, χωρίς η καταβολή τους να συνδέεται με τη φυσική παρουσία και την πραγματική προσφορά της υπηρεσίας από μέρους του, αφού αυτά καταβάλλονται με μόνη την προϋπόθεση ο αστυνομικός να είναι σε ενέργεια. Ανακαλεί την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 355/2015. (Ελ.Συν. Τμ.1 Πράξη 18/2016)

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω διατάξεων ο αστυνομικός αντιδήμαρχος θα λάβει υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία του και οι εφόσον επιλέξει την καταβολή των αποδοχών της θέση τους αυτή θα γίνεται από το Δήμο.