Χρήστες Η/Υ ως δικαιούχοι Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος

Μετά από πλήθος ερωτημάτων σχετικά με το αν ως χρήστες Η/Υ που δικαιούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας νοούνται όλοι οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν Η/Υ και κατ’ επέκταση είναι δικαιούμενοι και του γάλακτος, σας παραθέτουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’): Στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών.

Στο Παράρτημα Ι της παραπάνω ΚΥΑ και στον κλάδο/χώρος ΔΙΑΦΟΡΑ περιλαμβάνονται οι χρήστες Η/Υ ως δικαιούμενοι γυαλιών για Η/Υ χωρίς να διευκρινίζεται αν στους χρήστες Η/Υ περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν Η/Υ ή όχι.

Επίσης, στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση. (KYA 43726/07.06.2019 – ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’))

Εύλογα γεννάται λοιπόν το ερώτημα αν οι Δήμοι πρέπει να χορηγήσουν σε όσους χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τα σχετικά Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα.

Με επιστολή τους προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (νυν Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και Οικονομικών τόσο η ΠΟΕ–ΟΤΑ όσο και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ζητούν, ανάμεσα σε άλλα αιτήματα, να διευκρινιστεί το ανωτέρω θέμα με τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ ή της έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Αναμένουμε διευκρίνηση σχετικά με το θέμα από το Υπουργείο Εσωτερικών διότι δεν κατέστη δυνατή η παροχή επαρκών πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.