ΝΣΚ: Αναγνώριση εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα για μετάταξη υπαλλήλου ΟΤΑ

Γνωμοδότηση 94/2019

Εάν ως εμπειρία για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, θεωρείται και εκείνη που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Για τη μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου του ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατέχει οργανική θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών του ιδίου ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 1 και 217 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, δύναται να ληφθεί υπόψη η επικαλούμενη εμπειρία που απέκτησε στον ιδιωτικό τομέα με τα προσκομισθέντα και προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του π.δ/τος 50/2001 αποδεικτικά μέσα, εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τουλάχιστον διετής αποκλειστική ενασχόληση του εν λόγω υπαλλήλου στη συγκεκριμένη ειδικότητα (ομόφ.).


ΕΔΩ η 94/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.