1.5 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Θέματα αντιμισθίας και ασφαλιστικών εισφορών αιρετών

Πρόσφατα

Ερώτηση: Για τους Δημάρχους που έχουν επανεκλεγεί η κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης από 01/09/2019 υπολογίζεται με ποσοστό 13,33% επί της αντιμισθίας ή συνεχίζει με το παλιό ποσοστό του Αυγούστου που ήταν 10% επί της αντιμισθίας;

Απάντηση: Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2017, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ή όχι προϋπηρεσία στο Δημόσιο και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, καταβάλλονται για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από τον εργοδότη, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς. (Υπ. Οικ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017)

Ερώτηση: Νέος ασφαλισμένος, ορίστηκε Αντιδήμαρχος του Δήμου. Είναι υπάλληλος μερικής απασχόλησης σε ιδιωτική επιχείρηση. Επιθυμεί τη συνέχιση της εργασίας του ως υπάλληλος μερικής απασχόλησης απογευματινές ώρες και τη συνέχιση της ασφάλισης του στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). Είναι αυτό εφικτό ως παράλληλη ασφάλιση ή πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσει; Ως προς τις κρατήσεις του επί της αντιμισθίας σε ποιο ΚΠΚ του ΕΦΚΑ θα ενταχθεί;

Απάντηση: Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, […] που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, (παρ.2 άρθρο 93 Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 η οποία συμπληρώθηκε με την παρ.20 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011)

Συνεπώς, πρέπει υποχρεωτικά να λάβει άδεια. Θα ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, εφόσον ως εργαζόμενος υπαγόταν στους σχετικούς κλάδους ασφάλισης. (άρθρο 22 παρ.1γ του Ν.4488/17)

Ερώτηση: Αιρετός Αντιδήμαρχος, με οργανική θέση δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο, δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και όχι την αντιμισθία. Τη δαπάνη των αποδοχών του θα την επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου; Ποια ποσά των αποδοχών θα συμπεριλαμβάνονται σε περίπτωση που θα πληρώνεται τις αποδοχές του από το Δήμο;

Απάντηση: 1. Η αντιμισθία ή οι αποδοχές, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. (άρθρο 92 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 3 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’).

Οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση επιλογής από τους αιρετούς των πλήρων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου βαρύνουν τα ίδια πρόσωπα. (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013)

  1. Ως πλήρεις αποδοχές της οργανικής θέσης εφόσον οι επίμαχες διατάξεις δεν διακρίνουν μεταξύ των ειδικότερων κονδυλίων, που απαρτίζουν τις εν λόγω αποδοχές αναλόγως με τον χαρακτηρισμό τους ως βασικού μισθού ή επιδόματος, νοούνται οι συνολικές αποδοχές που λαμβάνουν ενόψει της οργανικής θέσης που κατέχουν. Περιλαμβάνονται επομένως:

– ο βασικός μισθός,

– τα πάγια επιδόματα που συνεντέλλονται με αυτόν,

– οι παροχές για ειδικές ή πρόσθετες εργασίες εντός των κυρίων καθηκόντων που καταβάλλονται σταθερά και σε μηνιαία βάση και αποτελούν κατά τεκμήριο μισθολογική παροχή αφού δεν συνδέονται με τη φυσική παρουσία και την πραγματική προσφορά υπηρεσίας του δικαιούχου στον χώρο της παροχής τους. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 67/2015)

Υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μετακινείται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού λόγω εκλογής του σε θέση Δημοτικού Συμβούλου και ο οποίος για όλο το διάστημα της θητείας του ως Αντιδήμαρχος έχει λάβει ειδική άδεια, απουσιάζει μεν νόμιμα από την υπηρεσία του δεν δικαιούται όμως, λόγω της ανωτέρω απουσίας του που διαρκεί όσο η θητεία του και η οποία ως εκ τούτου δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως προσωρινή, την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 67/2015)

Αποδοχές αντιδημάρχου που επιλέγει τις αποδοχές της οργανικής θέσης του. Για τον υπολογισμό των αποδοχών του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος για το διάστημα από 9.1.2013 έως 31.1.2013 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποδοχές της οργανικής του θέσης του μηνός Ιανουαρίου 2013 και όχι αυτές του μηνός Δεκεμβρίου 2012. (Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.1 Πρακτικά Συν. 36η/26.11.2013)

Νομίμως οι αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του Ν.2682/1999 (προσωπικό της ΥΠΑ) καταβάλλονται στον φερόμενο ως δικαιούχο κατά τον χρόνο που αυτός τελούσε σε άδεια από την υπηρεσία του για την άσκηση καθηκόντων Αντιδημάρχου. Αβασίμως προβάλλεται ότι για την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων έπρεπε, είτε να προηγηθεί μεταφορά πίστωσης από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 στον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε η καταβολή τους να γίνει απευθείας από την Υ.Π.Α., καθώς, στην προκειμένη περίπτωση, βαρυνόμενος για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών δεν είναι ο ειδικός λογαριασμός του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, αλλά ο προϋπολογισμός του Δήμου σε βάρος πιστώσεων του οποίου νομίμως έχουν αναληφθεί οι εντελλόμενες δαπάνες. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 58/2014)

Αποδοχές αντιδημάρχου – υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα επιδόματα ειδικής απασχόλησης για την εθνική άμυνα, δημόσια τάξη και ασφάλεια, θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης και ειδικών συνθηκών, συνιστούν επιδόματα που εντάσσονται στην έννοια των «πλήρων αποδοχών» της οργανικής θέσης του αιτούντος, κατά το άρθρο 92 του ν. 3852/2010 και τούτο διότι πρόκειται για επιδόματα που καταβάλλονται σε όλους τους μόνιμους αστυνομικούς παγίως, σε σταθερή και μηνιαία βάση και αποτελούν μισθολογική παροχή, για την οποία καταβάλλονται και οι αναλογούσες κρατήσεις, χωρίς η καταβολή τους να συνδέεται με τη φυσική παρουσία και την πραγματική προσφορά της υπηρεσίας από μέρους του, αφού αυτά καταβάλλονται με μόνη την προϋπόθεση ο αστυνομικός να είναι σε ενέργεια. Ανακαλεί την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 355/2015. (Ελ.Συν. Τμ.1 Πράξη 18/2016).

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις