Ταμειακή διαχείριση φορέων γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

TtE

Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ.10 άρθρο 69Α Ν.4270/14, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 80 του Ν.4549/18).

Με την απόφαση Υπ. Οικ. οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680Β/01.07.2019) καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Ειδικότερα ορίζεται ότι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 1 της απόφασης.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 η απόφαση ισχύει από 1.9.2019.

Με την απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ’/29.08.2019 (ΦΕΚ 3389Β/04.09.2019) αντικαθίσταται η παραπάνω παρ. 3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680Β) και τίθεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, η 01.10.2019, αντί της 01.09.2019.